Wyszukaj
Facebook YouTube
A A+ A++ Wersja kontrastowa
BIP BIP UE PL
Miasto Otwock
STRONA GŁÓWNA Mieszkaniec Edukacja Szkoły podstawowe Szkoła Podstawowa nr 5

Szkoła Podstawowa nr 5

Budynki - ozdobnik

im. Jadwigi Korczakowskiej w Otwocku

Adres: ul. Słowackiego 66, 05-402 Otwock ul. Słowackiego 66, 05-402 Otwock
Numer telefonu: tel. 22 779 29 45, fax 22 719 88 77 tel. 22 779 29 45, fax 22 719 88 77
E-mail: e-mail: sp5@oswiata-otwock.pl e-mail: sp5@oswiata-otwock.pl

www.sp5otwock.edupage.org

p.o. dyrektora szkoły: Joanna Tarnowska


Gdy planujesz na rok, posiej ziarno.

Gdy planujesz na lata, posadź drzewo.
Gdy planujesz na stulecia, ucz ludzi.

(Kuang Chung)


O szkole

W naszej szkole zapewniamy szeroką i atrakcyjną ofertę zajęć edukacyjnych i opiekuńczo–wychowawczych. Specyfiką naszej szkoły jest szeroko rozumiana integracja, którą obejmujemy dzieci pełnosprawne i niepełnosprawne.

Realizację programu nauczania uzupełniają zajęcia z bogatej oferty kół zainteresowań i zajęć dodatkowych.

Szkoła dba o wychowanie, harmonijny rozwój i bezpieczeństwo swoich uczniów, zapewniając im odpowiednie warunki lokalowe,  w tym: salę gimnastyczną, salkę do ćwiczeń korekcyjnych, salę do zajęć integracji sensorycznej, boisko oraz plac zabaw.

Przyjazna atmosfera współpracy, atrakcyjny sposób prowadzenia lekcji, różnorodność ofert zajęć pozalekcyjnych, kreatywna, pełna zapału do pracy kadra pedagogiczna stwarzająca warunki sprzyjające rozwojowi uczniów i stanowią doskonałą zachętę do podjęcia nauki  w naszej szkole.

Na terenie szkoły prowadzone są zajęcia korekcyjno- kompensacyjne zgodnie  z ustalonymi indywidualnymi programami i według planu.

Dzieci uczestniczą również w terapii logopedycznej w celu usprawnienia narządów mowy, korygowania wad wymowy, wyrabiania umiejętności komunikowania się  z otoczeniem oraz  rozumienia języka mówionego i pisanego.

Prowadzone są również zajęcia wychowawczo-terapeutyczne mające na celu eliminowanie lub łagodzenia przejawów zaburzeń, uniemożliwiających prawidłowy rozwój, uczenie się i prawidłowe zachowanie. Nasi uczniowie uczestniczą m.in. w zajęciach:

Historia

Historia Szkoły Podstawowej nr 5 w Otwocku jest bardzo bogata. Pierwszy pisemny dokument o szkole, która początkowo mieściła się w Willach Świderskich, pochodzi z 22 września 1918 roku.

Funkcjonowania szkoły nie przerwała okupacja hitlerowska. Po zakończeniu wojny placówka znalazła się jednak w trudnej sytuacji. Udało się zachować akta szkolne, pomoce dydaktyczne i sztandar szkoły, jednak były one bardzo zniszczone.

W roku szkolnym 1947/1948 Komitet Rodzicielski na wniosek wiceprezesa - pana Stefana Ostrowskiego podjął działania związane z przeniesieniem szkoły z willi "Martynówka" do bardziej odpowiedniego budynku. Nowa siedziba szkoły mieściła się przy ulicy Majowej 1.

Nowym budynek szkoły stanął w 1954 roku na tym samym terenie, obok dwóch budynków, które później zostały rozebrane. Początkowo w adresie szkoły znajdowała się ulica Majowa 73. Jednak główne wejście do budynku było od ulicy Słowackiego, dlatego adres placówki został zmieniony. Aż do chwili obecnej widnieje w nim ulica Słowackiego 66. 

Patron

Jadwiga Korczakowska urodziła się 6 lutego 1906 roku. Napisała wiele powieści i książek dla dzieci, a także mnóstwo wierszy, tekstów piosenek i słuchowisk radiowych. Jej książki zostały przetłumaczone na wiele języków obcych. Do najbardziej znanych należą: "Spotkanie nad morzem", "Pałac pod gruszą", "Przygody Joanny", "Wakacje w Borkach", "Bułeczka", "Zabawa w chowanego".

W 1977 roku otrzymała nagrodę Prezesa Rady Ministrów za całokształt twórczości dla dzieci. Pisarka zmarła 18 grudnia 1994 roku. Została pochowana 23 grudnia na Starym Cmentarzu Powiązkowskim w Warszawie. Na pogrzeb przybyło wiele osób, m.in. ówczesne władze Otwocka, a także młodzież z naszej szkoły.

Oficjalne nadanie imienia Jadwigi Korczakowskiej Szkole Podstawowej nr 5 w Otwocku odbyło się 25 maja 2002r.

Obiady

52 8001 0005 2001 0008 0015 0001

Opłaty można uiszczać w sekretariacie szkoły lub na konto :        

Bardzo prosimy, by w tytule przelewu podać klasę, do której dziecko uczęszcza.