Wyszukaj
Facebook YouTube
A A+ A++ Wersja kontrastowa
BIP BIP UE PL
Miasto Otwock
STRONA GŁÓWNA Mieszkaniec Edukacja Szkoły podstawowe Szkoła Podstawowa nr 4

Szkoła Podstawowa nr 4

Budynki - ozdobnik

im. Józefa Piłsudskiego w Otwocku

Adres: ul. Szkolna 31, 05-400 Otwock ul. Szkolna 31, 05-400 Otwock
Numer telefonu: tel. 22 779 24 63 tel. 22 779 24 63
E-mail: e-mail: sp4@oswiata-otwock.pl e-mail: sp4@oswiata-otwock.pl

www.gimnazjum4otwock.edupage.org

Dyrektor szkoły: Monika Sławińska

W naszej szkole kładziemy nacisk na:

Wyróżnia nas wysoka integracja środowiska szkolnego (rodzice, nauczyciele, uczniowie), utrzymywanie stałych kontaktów oraz współpraca z młodzieżą Europy.

Tworzymy bardzo bezpieczne warunki do nauki i wychowania dla naszych uczniów. Staramy się stale tworzyć miłą i przyjazną atmosferę.

Dbamy o wygląd szkoły, o jej wyposażenie i dekorowanie, tak aby nasi podopieczni czuli się w niej dobrze.

Organizujemy bezpłatne zajęcia pozalekcyjne: np. koła przedmiotowe: muzyczne, plastyczne, informatyczne, matematyczne, historyczne, koła zainteresowań: ekologiczne, dramatyczne, SKS.

Umożliwiamy uczniom udział w różnorodnych zawodach oraz konkursach (wewnatrzszkolnych, gminnych, powiatowych oraz ogólnopolskich).

Pozwalamy im na samorealizację podczas imprez pozalekcyjnych i pozaszkolnych (wolontariat, występy artystyczne w przedszkolach, szpitalach i innych instytucjach, dla których nasi uczniowie także niosą nieoceniona pomoc).

Propagujemy wycieczki, zarówno te o charakterze dydaktycznym, jak i wychowawczym.

Dla uczniów szczególnie zdolnych prowadzone są zajęcia indywidualne, a dla uczniów z trudnościami zajęcia wyrównawcze, nauczanie indywidualne, zespoły uczniowskie.

Nauczanie języków obcych (angielski i niemiecki) oraz infomatyki odbywa się w grupach nie większych niż 14-15 uczniów, dzięki czemu wzrasta efektywność pracy podczas lekcji. Grupy językowe (język angielski) dzielone są ze względu na poziom wiedzy i umiejętności uczniów, określany na początku pierwszej klasy na podstawie testów diagnozujących.


Historia

Historia naszej szkoły sięga lat przedwojennych, kiedy to powołano do życia szkołę podstawową. W wyniku reformy systemu edukacji szkoła podstawowa została przekształcona w gimnazjum i w takiej formie funkcjonuje do dzisiaj.


Kalendarium otwockiej „4”

01.09.1930 – początek działalności Szkoły Powszechnej nr 4 w budynku przy ul. Staszica 70;

15.09.1935 – położenie kamienia węgielnego pod budowę nowego gmachu szkolnego;

31.01.1936 -  ukończenie budowy – oddanie budynku w stanie surowym;

Styczeń 1937- początek nauki w  nowym budynku przy ulicy Szkolnej;

01.09.1939 – wybuch II wojny światowej; zajęcia szkolne nie rozpoczęły się;

1939/1940 – wskutek zarządzeń okupacyjnych władz hitlerowskich nastąpiło skreślenie dzieci żydowskich z list uczniów; zwolniono nauczycieli pochodzenia żydowskiego, przez co pracę mogło podjąć zaledwie troje nauczycieli; zebrano podręczniki do nauki historii, geografii i języka polskiego; zmieniono program nauczania; dokonano nowej rejonizacji; wielu nauczycieli „4”zaangażowało się w tajne nauczanie;

12.12.1942 – wojska niemieckie zajęły budynek szkoły co wymusiło przerwę w jej działalności do czerwca 1943r.;

07.1944 – Otwock został zajęty przez Armię Czerwoną;

11.11.1944 – w budynku szkoły zostali zakwaterowani żołnierze radzieccy; ten rejon Otwocka znalazł się w strefie przyfrontowej; nauczyciele, w trosce o dobro dzieci prowadzili lekcje w swoich prywatnych mieszkaniach;

01.04.1945 – powrót uczniów do zniszczonego i zdewastowanego budynku szkoły;

1949/1950 – zgodnie z pierwotnymi założeniami zbudowano salę gimnastyczną;

Lata 60-te i 70-te – przeprowadzono liczne remonty  i modernizacje,  tak, aby szkoła mogła pomieścić 19 oddziałów;

10.11.1990 – uroczyście nadano szkole  imię Józefa Piłsudskiego;

01. 09.1999 – w wyniku reformy edukacji swoją działalność rozpoczęło Gimnazjum nr 4 w Otwocku. Szkoła Podstawowa była stopniowo wygaszana.

02.2000 -  wybudowano nowoczesną salę gimnastyczną;

20.11.2004 – decyzją Rady Rodziców, uczniów i nauczycieli patronem Gimnazjum został Józef Piłsudski;


Patron

Naszym patronem jest wybitny polityk marszałek Józef Piłsudski.

Józef Klemens Piłsudski (ur. 5 grudnia 1867 roku w Zułowie, zm. 12 maja 1935 roku w Warszawie) – polski działacz społeczny i niepodległościowy, żołnierz, polityk, mąż stanu; naczelnik państwa w latach 1918–1922, naczelny wódz Armii Polskiej od 11 listopada 1918 roku, pierwszy marszałek Polski (1920); przywódca obozu sanacji, po przewrocie majowym (1926) dwukrotny premier Polski (1926–1928 i 1930), twórca Organizacji Bojowej PPS (1904), Legionów Polskich (1914) i Polskiej Organizacji Wojskowej (1914), kierownik Komisji Wojskowej Tymczasowej Rady Stanu w 1917 roku[3], wywarł decydujący wpływ na kształt polityki wewnętrznej i zagranicznej II RP.

W młodości, podczas prowadzenia działalności konspiracyjnej znany pod pseudonimami Wiktor i Mieczysław. Wśród zwolenników Piłsudskiego, zwłaszcza z czasów służby w Legionach Polskich, używano jego przydomków – Komendant, Dziadek, Marszałek oraz Ziuk.