Wyszukaj
Facebook YouTube
A A+ A++ Wersja kontrastowa
BIP BIP UE PL
Miasto Otwock
STRONA GŁÓWNA Miasto O mieście Otwock w liczbach

Otwock w liczbach

Budynki - ozdobnik

Informacje o danych demograficznych, dotyczących Otwocka można czerpać z różnorodnych źródeł. Podstawowych dostarcza Główny Urząd Statystyczny.


Zgodnie z jego ostatnimi szacunkami, ludność naszego miasta na dzień 31.12.2020 roku (ostanie dostępne pełne dane – data aktualizacji 09.06.2022 r.) wynosiła 44 317 osób, z czego mężczyźni stanowili 20 852 ososby, a kobiety 23 465.

W podziale na grupy wiekowe mieszkańcy Otwocka znaleźli się w następujących kategoriach:

w wieku przedprodukcyjnym (14 lat i mniej) ogółem 6987
w wieku przedprodukcyjnym (14 lat i mniej) mężczyźni 3597
w wieku przedprodukcyjnym (14 lat i mniej) kobiety 3390
w wieku produkcyjnym: 15-59 lat kobiety, 15-64 lata mężczyźni ogółem 26668
w wieku produkcyjnym: 15-59  lat kobiety, 15-64 lata mężczyźni mężczyźni 13920
w wieku produkcyjnym: 15-59 lat kobiety, 15-64 lata mężczyźni kobiety 12748
w wieku poprodukcyjnym (60 lat i więcej – kobiety, 65 lat i więcej – mężczyźni) ogółem 10662
w wieku poprodukcyjnym mężczyźni 3335
w wieku poprodukcyjnym kobiety 7327

Nieco innych danych demograficznych dostarczają systemy ewidencji ludności, opierające się na ilości osób zameldowanych w Otwocku, a nie wszystkich osób zamieszkujących w naszym mieście.


Na ich podstawie możemy oszacować, że w okresie od początku do końca 2021 roku liczba mieszkańców Otwocka zmniejszyła się o 540 osób, przez co na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosiła 41 884 osoby, w tym 22 392 kobiety i 19 492 mężczyzn.


Liczbę mieszkańców Otwocka (zameldowanych łącznie na pobyt stały i czasowy) w odniesieniu do poprzednich lat obrazuje poniższy wykres.

Liczba mieszkańców Otwocka na dzień 31.12.2021 r. z podziałem na płeć w odniesieniu do lat ubiegłych:


Kolejnych danych, dotyczących struktury społecznej naszego miasta, dostarczają informacje z Urzędu Stanu Cywilnego. Uwidaczniają one zgodny z trendem ogólnopolskim i światowym proces starzenia się społeczeństwa otwockiego i pogłębiający się ujemny przyrost naturalny.


Zamieszczona poniżej tabela przedstawia zarejestrowane przez Urzędy Stanu Cywilnego zdarzenia ewidencyjne mieszkańców Otwocka, które mają bezpośredni wpływ na liczbę mieszkańców naszego miasta.

Ilość urodzeń i zgonów Otwocczan zarejestrowanych w USC:

Rok Urodzenia Zgony Przyrost naturalny
2019 407 501 - 94
2020 373 583 -210
2021 364 595 -231

Przyrost naturalny w odniesieniu do lat ubiegłych:


Średni wiek mieszkańców Otwocka wynosi 42,6 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa mazowieckiego i średniego wieku mieszkańców całej Polski.

Co ciekawe, 27,9% mieszkańców Otwocka jest stanu wolnego, 57,0% żyje w małżeństwie, 4,9% mieszkańców jest po rozwodzie, a 9,8% to wdowy/wdowcy (GUS, stan na 31.12.2021 r.).