Wyszukaj
Facebook YouTube
A A+ A++ Wersja kontrastowa
BIP BIP UE PL
Miasto Otwock
STRONA GŁÓWNA Mieszkaniec Zdrowie Profilaktyka

Profilaktyka

Budynki - ozdobnik

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, określa lokalną strategię w zakresie profilaktyki oraz minimalizacji szkód społecznych i indywidualnych wynikających ze spożywania alkoholu oraz używania narkotyków i innych środków psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych.


Program przedstawia zadania własne Miasta Otwocka, wynikające z ustaw:

  1. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
  2. o przeciwdziałaniu narkomanii,
  3. o zdrowiu publicznym.

Zadania te obejmują w szczególności:


Realizacja tych zadań prowadzona jest w postaci gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, uchwalanego corocznie przez radę gminy.


Zgodnie z cytowanymi przepisami ustaw, zadania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnień behawioralnych, wykonywane są poprzez kształtowanie polityki społecznej, w szczególności tworzenie warunków sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspokajanie motywuje powstrzymywanie się od spożywania alkoholu, używania narkotyków oraz innych środków psychoaktywnych i uzależnieniom behawioralnych.


Dodatkowo realizowana jest działalność wychowawcza i informacyjna, ograniczanie dostępności alkoholu, leczenie, rehabilitacja i reintegracja osób uzależnionych od alkoholu oraz używających narkotyków, zapobieganie negatywnym następstw nadużywania alkoholu i narkotyków, środków psychoaktywnych i uzależnieniom behawioralnych. Program adresowany jest do wszystkich grup społecznych mieszkańców miasta, dotkniętych pośrednio lub bezpośrednio problemem nadużywania alkoholu i narkotyków, środków psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych, bądź zagrożonych prawdopodobieństwem jego wystąpienia.