Wyszukaj
Facebook YouTube
A A+ A++ Wersja kontrastowa
BIP BIP UE PL
Miasto Otwock
STRONA GŁÓWNA Mieszkaniec Obywatelski Otwock Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Budynki - ozdobnik

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE - WAŻNY PARTNER W REALIZACJI ZADAŃ WŁASNYCH MIASTA OTWOCKA

Organizacje pozarządowe, działające na terenie naszego Miasta, stanowią znaczny potencjał społeczny. Tworzone są przez ludzi autentycznie zaangażowanych w problemy społeczne i zainteresowanych działaniami na rzecz mieszkańców Otwocka.


Priorytetem Gminy Otwock jest jak najlepsze zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, którą tworzą jej mieszkańcy, a aktywna współpraca z organizacjami pozarządowymi i liderami środowisk lokalnych, jest jednym z elementów efektywnego kierowania jej rozwojem.


Urząd Miasta Otwocka zabiega o to, aby w jego dokumentach planistycznych uwzględniane były organizacje pozarządowe, jako podmioty identyfikujące i definiujące problemy społeczne oraz niewykorzystane szanse rozwoju, a także jako realizatorzy zadań zawartych w tych dokumentach.


Programy współpracy Gminy Otwock z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie stanowią element polityki społeczno - finansowej Miasta. Programy te realizowane są w oparciu o zasady: partnerstwa, jawności, pomocniczości, efektywności, uczciwej konkurencji i suwerenności stron.


U podłoża w/w programów leży przekonanie władz otwockiego samorządu o korzyściach z nich płynących, co znalazło potwierdzenie w dotychczasowej współpracy, która pokazała, że organizacje pozarządowe stały się odpowiedzialnymi i kompetentnymi partnerami Otwocka w realizacji jego zadań, dotyczących różnych obszarów życia społecznego i sposobów rozwiązywania trudnych problemów.


Dla Miasta ważne jest, aby organizacje działające na jego terenie, miały świadomość, że nie są pozostawione samym sobie, lecz mogą liczyć na wsparcie władz Otwocka, stąd też dokładamy wszelkich starań, aby na przestrzeni lat ta współpraca była bardziej owocna.


Prezydent Miasta Otwocka oraz Przewodniczący Rady Miasta Otwocka dziękują organizacjom pozarządowym, działającym na terenie Gminy Otwock za wszystkie formy aktywności, jakie podejmują, zapraszając do dalszej współpracy, dotyczącej realizacji zadań na rzecz mieszkańców Otwocka.