Wyszukaj
Facebook YouTube
A A+ A++ Wersja kontrastowa
BIP BIP UE PL
Miasto Otwock
STRONA GŁÓWNA Mieszkaniec Transport publiczny Strefa Płatnego Parkowania

Strefa Płatnego Parkowania

Budynki - ozdobnik
W związku z deficytem miejsc postojowych w Otwocku oraz zwiększoną liczbą samochodów w naszym mieście, korzystając z doświadczenia innych miast oraz wychodząc naprzeciw wszystkim parkującym Mieszkańcom, uruchomiona została Strefa Płatnego Parkowania.

Co daje Strefa Płatnego Parkowania?

 1. zwiększenie rotacji parkujących samochodów,
 2. łatwiejsze znalezienie miejsca postojowego,
 3. ograniczenie natężenia ruchu pojazdów.

Sprawy związane ze Strefą Płatnego Parkowania (SPP):

I OBSZAR

Strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Miasta Otwocka:
1) w ul. Kupiecka - po południowej stronie ulicy,
2) w ul. Michała Elwiro Andriollego - na przeciwko nr porządkowych 8 i 10,
3) w ul. Pod Zegarem,
4) w ul. Michała Elwiro Andriollego - przylegające do Skweru 7 Pułku Ułanów,
5) w ul. Powstańców Warszawy - na odcinku od nr 9 do nr 13A,
6) w ul. Stanisława Staszica - przylegające do Placu Niepodległości,
7) w ul. Karczewska - przylegające do budynku o numerze porządkowym 14.

II OPŁATY

Stawki opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania wynoszą: 1) za pierwszą godzinę parkowania, jednorazowo w danym dniu - 0,0 zł

Aby skorzystać z darmowej godziny należy pobrać bilet i umieścić go w widocznym miejscu (na desce rozdzielczej, za przednią szybą pojazdu).
2) za drugą godzinę parkowania - 3,00 zł;
3) za trzecią godzinę parkowania - 3,50 zł;
4) za każdą kolejną godzinę parkowania - 2,50 zł;

UWAGA! KONTROLERZY NIE SĄ UPRAWNIENI DO POBIERANIA JAKICHKOLWIEK OPŁAT!

Z Miastem Otwock przy Strefie Płatnego Parkowania współpracują:
W zakresie możliwości płatności kartą - https://www.pep.pl/
W zakresie możliwości płatności mobilnych - https://flowbird.pl

Pliki do pobrania

Plik: Instrukcja flowbird, Rozmiar: 2.26MBPobierzPlik: Uchwała nr LXXII/775/22 Rady Miasta Otwocka z dnia 25 października 2022 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych Miasta Otwocka, Rozmiar: 853.36kBPobierz

III CZAS FUNKCJONOWANIA

Od godz. 8:00 do 18:00

Opłata pobierana jest w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00 – 18:00 za pomocą środków pieniężnych uiszczanych w parkomacie o nominałach: 5 zł, 2 zł, 1zł, 50 gr, 20 gr, 10 gr oraz za pomocą innych elektronicznych form płatności.

W soboty, niedziele i święta oraz 2 maja, 24 i 31 grudnia parkowanie w SPP jest bezpłatne.

IV BIURO SPP

Urząd Miasta Otwocka, ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock, Wydział Gospodarki Komunalnej i Transportu Zbiorowego.
Telefon: 22 779 20 01 wew. 118 i 139
Adres e-mail: spp@otwock.pl

V KLAUZULA INFORMACYJNA

Pliki do pobrania

Plik: Klauzula informacyjna z art. 13 RODO, Rozmiar: 70.57kBPobierz

VI UŻYTKOWNICY DLA KTÓRYCH USTALA SIĘ ZEROWĄ STAWKĘ OPŁAT

Stawką zerową opłaty za postój pojazdu samochodowego w strefie płatnego parkowania objęci są następujący użytkownicy dróg:
 1. kierowcy pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 20 marca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 988 ze zm.) oraz kartę Rodzina N + na każdym miejscu postojowym w strefie płatnego parkowania,
 2. służby obsługi Miasta Otwocka podczas wykonywania obowiązków służbowych pojazdami zewnętrznie trwale oznakowanymi,
 3. służby Starostwa Powiatowego w Otwocku i jednostek organizacyjnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Otwocki, podczas wykonywania obowiązków służbowych pojazdami zewnętrznie trwale oznakowanymi,
 4. kierowcy pojazdów przedsiębiorstw i jednostek, z którymi zarządca dróg publicznych Miasta Otwocka zawarł umowy dotyczące obsługi technicznej Miasta lub którym wydano decyzje o zezwoleniu na prowadzenie robót w pasie drogowym, podczas wykonywania obowiązków służbowych,
 5. kierowcy pojazdów służb pogotowia technicznego prowadzących serwis i konserwację urządzeń znajdujących się w pasach drogowych, podczas wykonywania obowiązków służbowych.

VII OPŁATA DODATKOWA

 1. Za nieuiszczenie opłaty pobiera się opłatę dodatkową w wysokości 50,00 zł.
 2. Obowiązek uiszczenia opłaty w strefie płatnego parkowania powstaje z mocy prawa. W przypadku stwierdzenia nieuiszczenia należnej opłaty za postój w strefie płatnego parkowania wystawiane jest przez zarządcę strefy płatnego parkowania zawiadomienie o obowiązku wniesienia opłaty dodatkowej, które umieszcza się na przedniej szybie pojazdu samochodowego, pod wycieraczką.
 3. Zaginięcie zawiadomienia o obowiązku wniesienia opłaty dodatkowej, nie zwalnia kierowcy z obowiązku uiszczenia opłaty dodatkowej.
 4. Opłatę dodatkową należy wnieść w terminie do 7 dni od daty wystawienia zawiadomienia o obowiązku wniesienia opłaty dodatkowej.
 5. Opłatę dodatkową wnosi się w kasie Banku Spółdzielczego w Otwocku, w siedzibie Urzędu Miasta Otwocka w formie gotówki, za pomocą płatności kartą lub przelewem na wskazany w zawiadomieniu rachunek bankowy. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 6 – Poz. 11101
 6. Zarządca strefy płatnego parkowania może zwolnić z obowiązku zapłaty opłaty dodatkowej po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia uiszczenia opłaty za parkowanie.


§ 4. Kontrolę w zakresie zgodności parkowania pojazdów z niniejszym Regulaminem prowadzą upoważnieni przedstawiciele zarządcy strefy płatnego parkowania.
§ 5. Przedstawiciele zarządcy strefy płatnego parkowania nie pobierają należności z tytułu nałożonej opłaty dodatkowej i nie prowadzą sprzedaży biletów.
§ 6. Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania strefy płatnego parkowania oraz sprawy związane z nałożonymi opłatami dodatkowymi przyjmuje i rozpatruje zarządca strefy płatnego parkowania, którego siedziba znajduje się w Urzędzie Miasta Otwocka, ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock.

Nr konta Strefy Płatnego Parkowania: 97 8001 0005 2001 0007 9875 0063