Wyszukaj
Facebook YouTube
A A+ A++ Wersja kontrastowa
BIP BIP UE PL
Miasto Otwock
STRONA GŁÓWNA Mieszkaniec Edukacja Szkoły podstawowe Szkoła Podstawowa nr 12

Szkoła Podstawowa nr 12

Budynki - ozdobnik

im. K. Makuszyńskiego - OTWOCKA DWUNASTKA

Adres: ul. M.E. Andriollego 76, 05-400 Otwock ul. M.E. Andriollego 76, 05-400 Otwock
Numer telefonu: tel. 22 779 38 44 tel. 22 779 38 44
E-mail: e-mail: sp12@oswiata-otwock.pl e-mail: sp12@oswiata-otwock.pl

www.sp12otwock.edu.pl

Dyrektor szkoły: Beata Elżbieta Szydłowska

„Szkoła otwartego umysłu i serca”

Historia i patron

Sz­ko­ła Pod­sta­wowa nr 12 w Otwoc­ku roz­poczę­ła swą dzia­łal­ność 1 wrze­śnia 1985 roku. Dnia 23 marca 2004 roku Rada Mia­sta Otwoc­ka Uchwa­łą nr XVI/158/04 na proś­bę u­czniów i na­uczy­cie­li po­sta­nowi­ła nadać Sz­ko­le Pod­sta­wowej nr 12 w Otwoc­ku imię Kor­nela Ma­ku­szyń­skiego. Ofi­cjal­na u­ro­czy­stość nadania i­mie­nia na­szej szko­le od­by­ła się 28 kwiet­nia 2005 roku i była po­łą­czona z u­ro­czy­stymi ob­choda­mi 20. rocz­ni­cy ist­nie­nia pla­ców­ki. Warto pod­kre­ślić, że Kor­nel Ma­ku­szyń­ski prze­by­wał w Otwoc­ku. Le­czył się w jed­nym ze szpi­ta­li. I to wła­śnie w na­szym mie­ście po­wstał po­mysł na­pi­sania „Przy­gód Ko­zioł­ka Ma­toł­ka”. Można więc za­ry­zyko­wać tezę, że o ile Ko­ziołek Ma­to­łek wę­dro­wał do Pa­cano­wa, to naj­pew­niej po­dróż swą roz­począł w Otwoc­ku.


Proces dydaktyczny

Nasi na­uczy­cie­le to osoby z wy­so­ki­mi kwa­li­fikacjami i o­grom­nym za­an­gażo­waniem, dla któ­rych praca jest misją. Pra­gnie­my, aby każdy uczeń do­świad­czył suk­ce­su. Celem pracy pe­da­go­gicz­nej jest dziec­ko i jego dobro. Wszyst­kie te e­lemen­ty są war­to­ściowe tylko o tyle, o ile wzbo­ga­cają umysł dziec­ka, jego u­czucia, do­pin­gu­ją do wła­ści­wych spo­łecz­nie dzia­łań. Ważne dla nas jest re­ali­zo­wanie po­stu­la­tu: by szko­ła u­czy­ła mło­dzież u­cze­nia się w ciągu ca­łe­go życia.


Proces wychowawczy

Po­przez dzia­łanie i au­to­ry­te­ty sta­ramy się ksz­tał­to­wać o­sobowość na­szych u­czniów. Ch­ce­my by wy­ro­śli na mą­drych i em­pa­tycz­nych ludzi oraz świa­do­mych i ak­tyw­nych oby­wa­te­li.


Rozwijamy zdolności i pasje

Two­rzy­my przy­ja­zną at­mos­fe­rę i bo­ga­tą o­fer­tę zajęć po­za­lek­cyj­nych, które sprzy­ja­ją re­ali­zacji in­dy­widu­al­nych za­in­te­reso­wań u­cznia. Trosz­czy­my się o każde dziec­ko – wi­dząc jego po­ten­cjał sta­ramy się wspie­rać je w dą­że­niu do po­głę­bia­nia wie­dzy i u­zy­ski­wa­nia coraz lep­szych wy­ni­ków w nauce.