Wyszukaj
Facebook YouTube
A A+ A++ Wersja kontrastowa
BIP BIP UE PL
Miasto Otwock
STRONA GŁÓWNA Mieszkaniec Ochrona środowiska Odpady

Odpady

Budynki - ozdobnik

Do Zespołu ds. Gospodarki Odpadami należy prowadzenie spraw związanych z gospodarką odpadami, w szczególności:

  1. prowadzenie działań edukacyjnych, promocyjnych i informacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi,

  2. prowadzenie systemu selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych,

  3. prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem czystości na terenie Miasta, w tym gospodarką odpadami, likwidacją dzikich wysypisk śmieci oraz nieczystościami ciekłymi,

  4. nadzór nad działalnością punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK),

  5. prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

  6. wydawanie decyzji w zakresie działania Zespołu, w szczególności:

    a) zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

    b) zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

    c) decyzji nakazujących usuwanie odpadów.

  7. współpraca z innymi podmiotami w zakresie działania Zespołu, w tym przy wydawaniu decyzji zatwierdzających programy gospodarki odpadami niebezpiecznymi i na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów,

  8. prowadzenie postępowań określających wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie przepisów ustawy Ordynacja podatkowa,

  9. podejmowanie działań mających na celu powstanie na terenie Miasta instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,

  10. podejmowanie działań mających na celu ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania,

  11. przyjmowanie oraz weryfikacja sprawozdań dotyczących zebranych odpadów oraz nieczystości ciekłych,

  12. prowadzenie bazy danych dotyczących umów zawartych przez właścicieli poszczególnych nieruchomości na odbiór odpadów komunalnych i opróżnianie zbiorników bezodpływowych,

  13. prowadzenie bazy danych dotyczących ewidencji ilości odpadów komunalnych i nieczystości płynnych usuwanych przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie,

  14. prowadzenie rejestrów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,

  15. sporządzanie sprawozdań dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami i przekazywanie do Wydziału Budżetu.