Zniżka za odbiór odpadów dla mieszkańców z Kartą Dużej Rodziny

Autor: Administrator serwisu

22/04/2021

Przypominamy, że od dnia 1 kwietnia 2021 roku weszło w życie zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla mieszkańców posiadających Kartę Dużej Rodziny. Zwolnienie wynosi 15% i obliczane jest od obecnie obowiązującej stawki w wysokości 36 zł. Po zwolnieniu kwota opłaty za odpady wynosi 30,60 zł od każdej osoby posiadającej Kartę.

Ponadto Urząd przypomina, iż istnieje możliwość uzyskania zniżki w wysokości 1zł/osoba/miesiąc z tytułu kompostowania odpadów biodegradowalnych w przydomowym kompostowniku w nieruchomościach jednorodzinnych.

Aby uzyskać zwolnienia z części opłaty konieczne jest złożenie deklaracji, w której należy zaznaczyć odpowiednio:

  • posiadanie Karty Dużej Rodziny oraz załączyć kserokopie Karty Dużej Rodziny (dla każdej osoby na którą naliczona ma zostać zniżka);
  • posiadanie przydomowego kompostownika;
  • posiadanie Karty Dużej Rodziny oraz przydomowego kompostownika;

według stanu faktycznego.

Wzór deklaracji dostępny jest do pobrania poniżej:

DEKLARACJA

Zgodnie z Uchwałą nr XLIV/437/21 Rady Miasta Otwocka z dnia 11 marca 2021 r., deklaracje składać należy osobiście w Urzędzie Miasta Otwocka, za pośrednictwem poczty lub elektronicznie, przy zachowaniu następujących warunków:

1)     Wypełniony formularz deklaracji należy przesłać za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej na adres skrytki Urzędu Miasta Otwocka znajdującej się na platformie e-PUAP lub poprzez odnośnik do skrytki znajdujący się na stronie BIP Miasta Otwocka (Skrytka odbiorcza (Epuap):/51vy6cvw4m/SkrytkaESP).

2)     Deklaracja złożona w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1173 ze zm.), albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym e-PUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 346 ze zm.).

Deklaracje przysłane drogą mailową nie są akceptowane.

Jednocześnie informujemy, że zniżka przysługuje na KARTĘ DUŻEJ RODZINY wydawaną w myśl ustawy o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. 2020 poz. 1348.).

Karta Rodzina 3+  nie uprawnia do uzyskania zniżki.