Zmiana Zarządzenia RDOŚ w sprawie planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły.

Autor: Wydział Ochrony Środowiska

21/07/2016

Informujemy, że obwieszczeniem z dnia 15 lipca 2016r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie zawiadomił o przyjęciu zmiany zarządzenia wydanego przez RDOŚ w Warszawie w porozumieniu z RDOŚ w Lublinie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla obszaru Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły PLB 140004.

Z treścią planu zadań ochronnych można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie:

ikona strzałka Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie

lub w siedzibie RDOŚ w Warszawie przy ul. Sienkiewicza 3, od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 15.00.