Zasady rekrutacji do przedszkoli i szkół

Autor: Administrator serwisu

05/03/2020

Otwock-FB-1200x1200px_Rekrutacja.png

Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Otwock na rok szkolny 2020/2021

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych,  dla których organem prowadzącym jest Miasto Otwock rozpocznie się dnia 9 marca 2020 roku o godz. 9:00 i przebiegać będzie zgodnie z poniższą informacją.

Rekrutacja będzie prowadzona elektronicznie pod adresem strony https://otwock.formico.pl, istnieje również możliwość złożenia wniosku w formie papierowej w placówce pierwszego wyboru.

 

Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. Wychowanie przedszkolne jest realizowane w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego.

Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2014 roku) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

Dziecko sześcioletnie, na wniosek rodziców, może rozpocząć naukę w klasie I szkoły podstawowej.

 

Dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym kontynuują przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.

 

Dzieci pięcioletnie (urodzone w 2015 r.), dzieci czteroletnie (urodzone w 2016 r.) oraz
dzieci trzyletnie (urodzone w 2017 r.) mają ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego. W sytuacji nieprzyjęcia dziecka w postępowaniu rekrutacyjnym do żadnego z przedszkoli/oddziałów przedszkolnych wskazanych we wniosku, Prezydent Miasta Otwocka, wskaże rodzicom inne przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej, który przyjmie dziecko.

Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021 zostały przygotowane w oparciu o zapisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 z późn. zm.).

1.        Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest z wykorzystaniem systemu informatycznego w terminach określonych w Zarządzeniu Nr 29/2020 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 30 stycznia 2020 r.

https://bip.otwock.pl/fls/bip_pliki/2020_01/BIPF59D5B5590CA67Z/z29_2020.pdf

2.        Włączenie się w rekrutację musi nastąpić pomiędzy datą rozpoczęcia etapu składania wniosków o przyjęcie, a datą zakończenia tego etapu, jednak:

 • data i godzina wprowadzenia danych dziecka do systemu informatycznego,
 • data i godzina wydrukowania wniosku,
 • data i godzina złożenia wniosku w przedszkolu/szkole,
 • data i godzina zatwierdzenia wniosku

nie mają wpływu na kolejność przyjęć dzieci.

3.        Informacje ogólne

W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział zamieszkałe w Otwocku:

 • dzieci 3-4-5-6 letnie (urodzone w latach 2017-2014),

oraz

 • dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny.

Postępowanie rekrutacyjne prowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola/szkoły podstawowej.

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w terminach określonych w Zarządzeniu j. w.

Przydział dzieci do właściwych oddziałów nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja oddziałów przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji.

4.        Kontynuacja wychowania przedszkolnego przez dzieci uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w bieżącym roku szkolnym (2019/2020)

W terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021 w przedszkolu/szkole, do której uczęszcza dziecko.

Niezłożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021 w terminie określonym w harmonogramie, oznacza rezygnację z miejsca w przedszkolu/ oddziale przedszkolnym, do którego dziecko obecnie uczęszcza.

Deklaracja kontynuowania wychowania przedszkolnego

5.        Prowadzenie postępowania rekrutacyjnego

 • Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca prowadzi się na wniosek rodziców/prawnych opiekunów dziecka.

Wniosek

 • We wniosku o przyjęcie rodzice/prawni opiekunowie wskazują wybrane przedszkola/szkoły według swoich preferencji w porządku od najbardziej do najmniej preferowanej. Przedszkole/szkoła wskazana na pierwszej pozycji we wniosku
  o przyjęcie  nazywana jest przedszkolem/szkołą pierwszego wyboru.

Rodzice/prawni opiekunowie:

 • wypełnią w systemie informatycznym wniosek o przyjęcie dziecka,
 • drukują wypełniony wniosek i po podpisaniu, składają go
  w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru;

lub

 • pobierają druk wniosku w dowolnym przedszkolu/szkole,
 • wypełniają go odręcznie i po podpisaniu składają w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru,
 • informacje zawarte we wniosku wprowadza do systemu informatycznego wyznaczony pracownik placówki.

        

Podpisy obojga rodziców/prawnych opiekunów dziecka są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym.

Za sprawdzenie i potwierdzenie zgodności informacji zawartych we wniosku z informacjami w systemie informatycznym oraz wydanie rodzicom potwierdzenia przyjęcia wniosku odpowiedzialny jest dyrektor przedszkola/szkoły pierwszego wyboru lub upoważniony pracownik przedszkola/szkoły.

 

Do wniosku o przyjęcie należy dołączyć dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów.

Załącznik - oświadczenie o zamieszkaniu

Załącznik - oświadczenie o wielodzietności

Załącznik - oświadczenie o samotnym wychowaniu

 

Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Wniosek o przyjęcie dziecka rozpatruje komisja rekrutacyjna w każdym przedszkolu/szkole wskazanej we wniosku.

 • Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:
 • W tym celu Prezydent Miasta Otwocka:
  • żądać od rodziców/prawnych opiekunów przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach (przewodniczący wyznacza termin przedstawienia dokumentów),
  • zwrócić się do Prezydenta Miasta Otwocka, o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach.
  • korzysta z informacji, do których ma dostęp z urzędu,
  • może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji,
  • może zlecić przeprowadzenie wywiadu, aby zweryfikować oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka (do wywiadu stosuje się przepisy dotyczące rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzanego w celu ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r., poz. 2407 z późn. zm.)

 

O wynikach weryfikacji oświadczeń Prezydent informuje przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

W przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia kryterium, którego spełnianie nie zostało potwierdzone.

 

Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja ustala kolejność przyjęć:

 • w przypadku liczby kandydatów większej niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe, tzw. kryteria ustawowe, tj.:
  • wielodzietność rodziny kandydata,
  • niepełnosprawność kandydata,
  • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
  • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
  • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
  • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
  • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Na potrzeby rekrutacji elektronicznej, każdemu z tych kryteriów nadano jednolitą wartość po 170 punktów.

 • w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole/szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie brane są pod uwagę kryteria określone w uchwale nr XLVII/364/2017 Rady Miasta Otwocka z dnia 11 kwietnia 2017r.

http://archiwumbip.otwock.pl/uchwaly/7kad/364_17.pdf

 

Wyniki postępowania rekrutacyjnego komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
do przyjęcia.

 • Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia potwierdzają wolę zapisu dziecka:
 • pisemnie – w przedszkolu/ szkole do której dziecko zostało zakwalifikowane

lub

 • elektronicznie – w systemie informatycznym

Załącznik - potwierdzenie woli

Komisja rekrutacyjna przyjmuje dziecko do przedszkola/szkoły, jeżeli zostało zakwalifikowane do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisu i podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola/szkoły.

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte, mogą:

 • wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych,
 • wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

 

 

 

Zasady przyjęć do klas I w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Otwock na rok szkolny 2020/2021

Rekrutacja do klas pierwszych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Otwock rozpoczęła się dnia 2 marca 2020 roku o godz. 9:00 i przebiegać będzie zgodnie z poniższą informacją.

Rekrutacja będzie prowadzona elektronicznie pod adresem strony https://otwock.elemento.pl, istnieje również możliwość złożenia wniosku w formie papierowej w placówce pierwszego wyboru.

Zasady przyjęć do klas I w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Otwock na rok szkolny 2020/2021

Podstawy prawne

Zasady przyjęć do klas I w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Otwock, zostały przygotowane w oparciu o zapisy:

 • ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.);
 • uchwały Rady Miasta Otwocka nr XLVII/365/2017 z dnia 11 kwietnia 2017 r.
  w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych dla kandydatów spoza obwodu szkół prowadzonych przez Miasto Otwock, liczbę punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

Informacje ogólne

 1. Do klas I przyjmowane są:
 • dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2013) – objęte obowiązkiem szkolnym;
 • dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2014) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole, albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.
 1. Dzieci, które w roku szkolnym 2019/2020 realizują obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej wskazanej im przez organ prowadzący oraz dzieci, dla których dana szkoła jest szkoła obwodową na wniosek rodziców  (zgłoszenie, w przypadku dzieci obwodowych) są przyjmowane do klasy I tej szkoły bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego. Wnioski (zgłoszenie), o którym mowa powyżej, składa się do dyrektora szkoły w terminie do 28 lutego 2020 roku.

Zgłoszenie o przyjęcie kandydata do SP obwodowej

Wniosek kandydata spoza obwodu

 1. 3.      Dzieci, które w roku szkolnym 2019/2020 realizują obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, która nie jest ich szkoła obwodową, biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym.

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 jest prowadzone z wykorzystaniem systemu informatycznego, w terminach określonych w harmonogramie rekrutacji w Zarządzeniu Nr 28/2020 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 30 stycznia 2020 roku..

https://bip.otwock.pl/fls/bip_pliki/2020_01/BIPF59D5B55762BE0Z/z28_2020.pdf

 

Włączenie się w postępowanie rekrutacyjne musi nastąpić pomiędzy datą rozpoczęcia rekrutacji, a datą jej zakończenia, jednak:

 • data i godzina wprowadzenia danych dziecka do systemu informatycznego;
 • data i godzina wydrukowania wniosku;
 • data i godzina złożenia wniosku w szkole;
 • data i godzina zatwierdzenia wniosku,

nie będą miały wpływu na przyjęcie dziecka.

Do szkoły podstawowej kandydaci przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia (szkoła obwodowa) lub na wniosek rodziców (szkoła nieobwodowa).

Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły

Kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły podstawowej, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy I wyłącznie w tej szkole - przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia wraz z oświadczeniem o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata, które składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 151 ust. 2 i 3 ww. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).

Zgłoszenie o przyjęcie kandydata do SP obwodowej

Rodzice/prawni opiekunowie:

 1. Wypełniają w systemie informatycznym zgłoszenie o przyjęcie dziecka.
 1. Drukują wypełnione zgłoszenie i po podpisaniu przez oboje rodziców/prawnych opiekunów składają je w szkole obwodowej.

lub

Pobierają zgłoszenie w dowolnej szkole, po wypełnieniu i podpisaniu przez oboje rodziców/ prawnych opiekunów składają w szkole obwodowej (informacje zawarte w zgłoszeniu wprowadza w tym przypadku do systemu informatycznego wyznaczony pracownik szkoły).

 1. Po zakończeniu prac komisji rekrutacyjnej rodzice/prawni opiekunowie kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia potwierdzają wolę zapisu dziecka:
 • pisemnie, w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany;
 • elektronicznie w systemie informatycznym.

Potwierdzenie woli

 1. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych
  i nieprzyjętych do szkoły.

Skorzystanie z miejsca w szkole obwodowej jest prawem, a nie obowiązkiem tzn. dziecko ma zapewnione miejsce w klasie I w szkole obwodowej, ale rodzice mogą starać się o przyjęcie dziecka do innej szkoły.

Kandydaci spoza obwodu

 1. Kandydaci, dla których wybrana szkoła nie jest szkołą obwodową, biorą udział
  w postępowaniu rekrutacyjnym.
 2. Rodzice mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do trzech dowolnie wybranych szkół, układając własną listę preferencji (z czego jedną ze szkół będzie szkoła obwodowa).
 3. Szkoła umieszczona na pierwszym miejscu listy jest tzw. szkołą pierwszego wyboru.
 4. Niezależnie od liczby wybranych szkół, rodzice/prawni opiekunowie składają wniosek o przyjęcie dziecka wyłącznie w szkole pierwszego wyboru.
 5. Kandydaci przyjmowani są zgodnie z kryteriami określonymi przez Radę Miasta Otwocka w uchwale nr XLVII/365/2017 z dnia 11 kwietnia 2017 r.

http://archiwumbip.otwock.pl/uchwaly/7kad/365_17.pdf

 

 1. Umieszczenie na liście preferencji szkoły obwodowej oznacza, że dziecko ma
  w niej zapewnione miejsce w sytuacji, gdy nie zostanie zakwalifikowane do innej szkoły.

Rodzice/prawni opiekunowie:

 1. Wypełniają w systemie informatycznym wniosek o przyjęcie dziecka.

Wniosek kandydata spoza obwodu

 1. Drukują wypełniony wniosek i po podpisaniu przez oboje rodziców/prawnych opiekunów składają go w szkole pierwszego wyboru.

lub

Pobierają wniosek w dowolnej szkole, po wypełnieniu i podpisaniu przez oboje rodziców/ prawnych opiekunów składają w szkole pierwszego wyboru (informacje zawarte w zgłoszeniu wprowadza w tym przypadku do systemu informatycznego wyznaczony pracownik szkoły).

 1. Do wniosku rodzice/prawni opiekunowie dołączają, określone w uchwale Rady Miasta Otwocka, oświadczenia oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów.

Oświadczenie o samotnym wychowaniu

Oświadczenie o wielodzietności

Oświadczenie o zamieszkaniu

Oświadczenie o zapisaniu do klasy integracyjnej

 1. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art.150 ust.6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).
 2. Wniosek rozpatruje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.
 3. W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów oraz w sytuacji braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.
 4. Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja rekrutacyjna ustala kolejność przyjęć oraz podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.
 1. Po zakończeniu prac komisji rekrutacyjnej rodzice/prawni opiekunowie kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia potwierdzają wolę zapisu dziecka:
 • pisemnie, w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany;
 • elektronicznie w systemie informatycznym.

Potwierdzenie woli

 1. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych
  i nieprzyjętych do szkoły.

Rodzice/prawni opiekunowie kandydatów, którzy nie zostali przyjęci mogą:

 1. Złożyć wniosek do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
 2. Wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 3. Złożyć do sądu administracyjnego skargę na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły.