Zaproszenie do udziału w komisjach konkursowych

Autor: Administrator serwisu

25/02/2021

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2020, poz. 1057) oraz uchwały Nr LXI/482/2018 Rady Miasta Otwocka z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu współpracy Miasta Otwocka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na lata 2018 – 2022,

Prezydent Miasta Otwocka zaprasza do wskazania kandydatów, reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach na realizację zadań publicznych Miasta Otwocka.

Spośród zgłoszonych kandydatur będzie utworzona lista kandydatów na członków ww. komisji na rok 2021-2022.

Prezydent Miasta Otwocka powołuje Komisję Konkursową, w celu opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert i przedłożenia propozycji wyboru ofert, na które proponuje się udzielenie dotacji.

W skład Komisji Konkursowej wchodzą przedstawiciele Prezydenta Miasta Otwocka oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z listy kandydatów zgłoszonych na członków komisji konkursowych z wyłączeniem osób repezentujący organizacje biorące udział w konkursie ofert.

Udział w pracy komisji konkursowej jest nieodpłatny.

Zgłoszenia kandydatów na członków komisji konkursowych, podpisane przez osobę zainteresowaną oraz przedstawiciela organizacji zgłaszającej należy dostarczyć do dnia 10 marca 2021 r. do godz. 14:00 w formie elektronicznej na adres: kultura@otwock.pl lub pisemnie na adres: Urząd Miasta Otwocka, ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock (decyduje data wpływu do kancelarii Urzędu) na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Formularz