Zapraszamy do udziału w otwockim policyjnym konkursie dla uczniów klas czwartych pt. "Bezpieczeństwo zależy ode mnie"

Autor: Administrator serwisu

01/03/2019

Policyjni profilaktycy z otwockiej komendy kolejny raz dali przykład kreatywności i wielkiego zaangażowania w pracę u podstaw w uświadamianiu młodych pokoleń oraz kształtowaniu właściwych postaw, mających nauczyć dzieci oraz młodzież odpowiedzialności, a przy tym zaszczepić w nich same najwyższe wartości. Profilaktycy opracowali założenia konkursu, do udziału w którym zaprosili uczniów klas czwartych otwockich szkół podstawowych. Niewykluczone, że kolejne edycje konkursu pt. „Bezpieczeństwo zależy ode mnie” będą już propagowane w szerszym gronie adresatów w całym powiecie. Tymczasem do pierwszej edycji zapraszamy młodych otwocczan, aby dokładnie zapoznali się z regulaminem i przypominamy szkołom o przesyłaniu zgłoszeń. Termin upływa 11 marca 2019 roku. Serdecznie zapraszamy.

Konkurs, którego założenia przedstawiamy w tym materiale, to pierwsze takie przedsięwzięcie realizowane w naszej jednostce. Ma ono zachęcić młodych ludzi do aktywności, a przede wszystkim promować bezpieczeństwo i uczyć jak należy zachować się w sytuacjach trudnych i niebezpiecznych. Ma również na celu pokazanie policyjnej służby w bardzo pozytywnym aspekcie i budować zaufanie do naszej formacji.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z regulaminem. Czekamy na zgłoszenia do 11 marca 2019 roku. Przypominamy, że konkurs dedykowany jest dla szkół podstawowych w Otwocku. Jeżeli to przedsięwzięcie osiągnie nasz mały lokalny sukces, to do kolejnej edycji zaprosimy już szkoły z całego powiatu otwockiego.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres e-mail: oficer.prasowy.otwock@ksp.policja.gov.pl lub na nr fax-u: 22 60 41 310.

REGULAMIN KONKURSU pt. „Bezpieczeństwo zależy ode mnie”:

ORGANIZATOR: Komenda Powiatowa Policji w Otwocku

CEL KONKURSU:

 • promowanie bezpiecznych zachowań podczas zabaw i w ruchu drogowym,
 • trening właściwego reagowania w sytuacjach zagrożenia,
 • rozwijanie umiejętności efektywnego współdziałania,
 • budowanie zaufania do funkcjonariuszy służb porządku publicznego.

UCZESTNICY:

3-osobowe drużyny wyłonione spośród uczniów klas IV reprezentujących szkoły podstawowe z terenu miasta Otwocka.

SPOSÓB PRZEPROWADZENIA KONKURSU:

Konkurs składa się z trzech części:

1. Pisemny quiz: „Bezpieczeństwo na drodze, podwórku i w domu”

 • zawodnicy rozwiązują zadania drużynowo,
 • czas na rozwiązanie quizu wynosi 20 min.,
 • za każdą prawidłową odpowiedź na pytanie testowe i za każdą prawidłową odpowiedź w ramach zadań, gdzie wymagane jest samodzielne podanie odpowiedzi, drużyna otrzymuje po 1 punkcie,
 • przyznane punkty są sumowane.

2. Zadanie praktyczne: „Wezwanie pomocy poprzez numer alarmowy 112 (symulacja rozmowy telefonicznej, w której jeden z uczestników wciela się w rolę zgłaszającego i rozmawia z policjantem-dyspozytorem).

 • drużyna losuje „zdarzenie losowe”, wspólnie analizuje dany przypadek, przygotowuje informacje niezbędne do wezwania pomocy i wyznacza jednego z zawodników do wykonania zadania,
 • czas przygotowanie wynosi 10 min.,
 • prawidłowość zadania jest oceniana przez jury, które bierze pod uwagę zakres i sposób przekazania informacji na temat „zdarzenia losowego” dyspozytorowi. Drużyna otrzymuje od 0 do 5 punktów.

3. Zadanie sprawnościowe na czas: tor przeszkód „Na poligonie” (wymagane jedynie obuwie sportowe i wygodny luźny strój):

 • skok przez ławeczkę,
 • czołganie się po ławeczce w leżeniu przodem,
 • kozłowanie piłki i rzut do kosza,
 • przekładanie szarfy leżącej na podłodze,
 • skoki obunóż przez leżące na podłodze 3 hula-hop,
 • turlanie po materacu,
 • przejście pod płotkiem,
 • bieg slalomem między 3 pachołkami,
 • powrót na linię mety (Po przekroczeniu mety, do konkurencji przystępuje kolejny zawodnik. Konkurencja kończy się, gdy ostatni zawodnik drużyny ustawi się na końcu swojego rzędu.),
 • do zdania przystępują wszyscy zawodnicy 3-osobowej drużyny, czas wykonania zadania mierzony jest łącznie dla całej drużyny,
 • drużyna, która w najkrótszym czasie wykona zadanie zdobywa 10 punktów, każda kolejna drużyna otrzymuje o 1 punkt mniej.

Na końcowy wynik składa się suma punktów uzyskanych przez drużynę we wszystkich częściach konkursu.

Drużyna, która zwycięży oraz drużyny, które zajmą II i III miejsce otrzymują nagrody przekazane przez Biuro Komunikacji Społecznej i Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.

Konkurs będzie oceniać jury składające się z funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Otwocku

Konkurs odbędzie się na terenie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Otwocku przy ul. Poniatowskiego 47/49 i zaplanowany jest na dzień 29 marca 2019 r. na godz. 10.00

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1. Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie i okazanie ważnej legitymacji szkolnej oraz przedłożenie oświadczenia stanowiącego załącznik do Regulaminu Konkursu (dotyczy obowiązku posiadania przez uczestników ubezpieczenia NNW obejmującego udział w zawodach sportowych oraz pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego na udział małoletniego w konkursie).

2. Zgłoszenie do udziału w konkursie jest jednoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem konkursu i akceptacją jego postanowień oraz wyrażeniem zgodny na bezterminowe i bezpłatne wykorzystanie wizerunku uczestników konkursu przez organizatora w celu promocji Konkursu „Bezpieczeństwo zależy ode mnie”.

3. Zapewnienie bezpieczeństwa w trakcie uczestnictwa grup w konkursie spoczywa na opiekunach grup.

4. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do przebiegu konkursu, o których zobowiązuje się poinformować w stosownym terminie.

Drużyny chętne do udziału w naszym konkursie należy zgłaszać pisemnie fax-em na nr 22 60 41 310 lub mailem na adres: oficer.prasowy.otwock@ksp.policja.gov.pl.

w terminie do 11 marca 2019 r.  W zgłoszeniu prosimy podać dane personalne i nr telefonu kontaktowego lub adres mailowy do opiekuna drużyny.

REGULAMIN

OŚWIADCZENIE RODZICA LUB OPIEKUNA