XXXVIII Sesja Rady Miasta Otwocka

Autor: Biuro Rady Miasta Magdalena Kniaziewicz

02/12/2020 16:00

XXXVIII Sesja Rady Miasta Otwocka

Na podstawie § 7 ust.1,2 i 3 Statutu Miasta Otwocka oraz w oparciu o zapis art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), w związku z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842) zwołuję XXXVIII Sesję Rady Miasta Otwocka w terminie: 10 grudnia 2020 roku o godz. 16.00.

Sesja zostanie przeprowadzona w trybie zdalnym, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość z Auli Urzędu Miasta Otwocka przy ul. Armii Krajowej 5 w Otwocku.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Miasta Otwocka.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na częściowe rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego gruntów stanowiących drogę wewnętrzną wraz
  z naniesieniami na osiedlu Batorego w Otwocku, zgodnie z zapisami w Porozumieniu z dnia 16 listopada 2017 r.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy gruntu na czas określony (ul. Orzeszkowa, ul. K. Puchatka, ul. Wczasowa).
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Otwock na czas określony
  (ul. A. Krajowej, ul. T. Kościuszki, ul. J. Poniatowskiego).
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2021 roku.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2021 roku.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
  i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustanowienia Roku 2021 Rokiem Jubileuszu 60-lecia Klubu Motocyklowego „ZRYW MC POLAND” w Otwocku.
 12. Sprawozdanie z prac komisji Rady.
 13. Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta.
 14. Zapytania i wolne wnioski.
 15. Zakończenie obrad.

     Ze względu na jawność działania Rady Miasta Otwocka obejmującą m.in. prawo obywateli do wstępu na sesje Rady, będzie ona transmitowana online.