XXXVII Sesja Rady Miasta Otwocka zwołana w trybie nadzwyczajnym

Autor: Biuro Rady Miasta Magdalena Kniaziewicz

17/11/2020 17:00

Na podstawie § 7 ust.1 i 4 Statutu Miasta Otwocka oraz w oparciu o zapis art. 20 ust. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), w związku z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842) zwołuję XXXVII Sesję Rady Miasta Otwocka w trybie nadzwyczajnym w terminie: 23 listopada 2020 roku o godz. 17.00.

Sesja zostanie przeprowadzona w trybie zdalnym, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość z Auli Urzędu Miasta Otwocka przy ul. Armii Krajowej 5 w Otwocku.

 PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD:

  1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  3. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXXVI/368/20 Rady Miasta Otwocka z dnia 10 listopada 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2020 rok.
  4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Miasta Otwocka.
  5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Skarbnika Miasta Otwocka.
  6. Zakończenie obrad.