XXXVI Sesja Rady Miasta Otwocka

Autor: Administrator serwisu

27/09/2016 14:30

XXXVI sesja Rady Miasta Otwocka odbędzie się w piątek 30 września 2016 r. o godz. 14:30 w auli Urzędu Miasta Otwocka.

 Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Rozpatrzenie projektów uchwał:

a)      w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2016 rok;

b)      zmieniająca uchwałę Nr XIX/168/15 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Otwocka na lata 2016-2022;

c)      w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Otwockiemu z przeznaczeniem na realizację zadania: ‘Rozbudowa ul. Jana Pawła II w Otwocku i ul. Sikorskiego w Józefowie oraz budowa odcinka projektowanej ul. Sikorskiego wraz z obiektem mostowym przez rzekę Świder na terenie gminy Otwock i Józefów, powiat otwocki”;

d)     w sprawie w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Otwocku;

e)      w sprawie nadania nazw ulicom położonym w Otwocku;

f)       w sprawie wyrażenia zgody na zwarcie umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Otwock;

g)      w sprawie wyrażenia zgody na zwarcie umów dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Otwock;

h)      w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu garaży stanowiących własność Gminy Otwock;

i)        w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy gruntu stanowiącego własność i współwłasność Gminny Otwock na czas określony;

j)        w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy gruntu stanowiącego własność Gminy Otwock na czas określony;

k)      w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/329/13 Rady Miasta Otwocka z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie podziału miasta Otwocka ma stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych;

l)        w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;

m)    w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIII/264/16 z dnia 23. sierpnia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Otwocka konsultacji społecznych w sprawie ustalenia części budżetu Miasta Otwocka na rok 2017;

n)      w sprawie: uchwalenia „Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych będących w posiadaniu Otwockiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Otwocku na lata 2016-2020”;

o)      w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków;

4. Sprawozdanie z pracy komisji Rady.

5. Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Otwocka.

6. Sprawozdanie z pracy Przewodniczącego Rady Miasta Otwocka.

7. Zapytania i wolne wnioski.

8. Zakończenie obrad.