XXXVI Sesja Rady Miasta

Autor: Biuro Rady Miasta Renata Trzpil

05/11/2020

Na podstawie § 7 ust.1 i 4 Statutu Miasta Otwocka oraz w oparciu o zapis art. 20 ust. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), w związku z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842) zostaje zwołana XXXVI Sesja Rady Miasta Otwocka w trybie nadzwyczajnym w terminie: 10 listopada 2020 roku o godz. 16.00.

Sesja zostanie przeprowadzona w trybie zdalnym, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość z Auli Urzędu Miasta Otwocka przy ul. Armii Krajowej 5 w Otwocku.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD:

  1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2020 rok.
  4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi mieszkanki Otwocka na działania Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 8 im. gen. Juliana Filipowicza w Otwocku.
  5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkanki Otwocka na działania merytorycznych wydziałów Urzędu Miasta Otwocka.
  6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pani M.C. na Prezydenta Miasta Otwocka w sprawie przyznania mieszkania socjalnego.
  7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w mieście Otwock za rok szkolny 2019/2020.
  8. Informacje podmiotów dokonujących analizy oświadczeń majątkowych za 2019 r.
  9. Zakończenie obrad.        

Ze względu na jawność działania Rady Miasta Otwocka będzie ona transmitowana online.