XXXIV Sesja Rady Miasta

Autor: Biuro Rady Miasta Renata Trzpil

01/09/2020

Zmiana godziny rozpoczęcia sesji: posiedzenie XXXIV Sesji Rady Miasta Otwocka odbędzie się w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury
w dniu 09 września 2020 roku (środa) o godzinie 18:00.

XXXIV Sesja Rady Miasta Otwocka odbędzie się w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury przy ul. Poniatowskiego 10 w dniu 9 września 2020 roku
o godz. 16.00.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XX/178/19 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 października 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyborów uzupełniających ławników do Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie na kadencję 2020-2023.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2020 rok.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniająca uchwałę Nr XXII/228/19 Rady Miasta Otwocka z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Otwocka na lata 2020-2035.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania na majątek Szkoły Podstawowej nr 3 im. Tomasza Morusa przy ul. Tadeusza Kościuszki 28 w Otwocku do użytkowania składników mienia Miasta Otwocka wykonanych w ramach zadania budżetowego pn. „Rozbudowa ogólnodostępnej strefy przy SP 3 (bieżnia, urządzenia sportowe, wiaty dla rowerów, zieleń)”.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania na majątek Szkoły Podstawowej nr 7 im. Batalionu „zośka” z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Majowej 267 w Otwocku do użytkowania składników mienia Miasta Otwocka wykonanych w ramach zadania budżetowego pn. „projekt i budowa strefy rekreacyjno-edukacyjnej przy SP 7 Etap II (budowa: altany śmietnikowej, parkingu, urządzeń street workout)”.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podania napojów alkoholowych na terenie miasta Otwocka.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Otwock.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XI/98/15 Rady Miasta Otwocka z dnia 30 lipca 2015 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
  z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłatności, jak również trybu ich pobierania.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XLI/297/97 Rady Miasta Otwocka z dnia 18 marca 1997 r.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia Uchwały nr XVII/96/2007 Rady Miasta Otwocka z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „CPN”.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia Uchwały nr XIII/126/2003 Rady Miasta Otwocka z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Warsztatowa”.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr IV/2/2003 Rady Miasta Otwocka z dnia 18 lutego 2003 r. w sprawie wprowadzenia etapów i zatwierdzania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kresy Południowe”.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia Uchwały nr XLVIII/380/2006 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 sierpnia 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Borowa”.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą „Cisowa”.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Marszałkowska”.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi mieszkańca Otwocka na działania Dyrektora Żłobka Miejskiego w Otwocku.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi mieszkańców Otwocka na bezczynność Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Tomasza Morusa w Otwocku.
 21. Sprawozdanie z prac komisji Rady.
 22. Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta.
 23. Zapytania i wolne wnioski.
 24. Zakończenie obrad.