XXXIII Sesja Rady Miasta Otwocka

Autor: Biuro Rady Miasta Magdalena Kniaziewicz

30/07/2020 16:00

Zawiadomienie o XXXIII Sesji Rady Miasta Otwocka -
zmiana terminu posiedzenia z dnia 5 sierpnia br. na dzień 7 sierpnia br.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2020 poz.713) i § 7 ust. 1, 2 i 3 Statutu Miasta Otwocka zwołuję XXXIII Sesję Rady Miasta Otwocka, która odbędzie się w Szkole Podstawowej Nr 4 im. Józefa Piłsudskiego przy ul. Szkolnej 31 w Otwocku w dniu 07 sierpnia 2020 roku (piątek), godz. 16:00.

 PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD - bez zmian.

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z XXVI Sesji Rady Miasta.
4. Przyjęcie protokołu z XXVII Sesji Rady Miasta.
5. Przyjęcie protokołu z XXVIII Sesji Rady Miasta.
6. Przyjęcie protokołu z XXIX Sesji Rady Miasta.
7. Raport o stanie Gminy Otwock za 2019 rok:
a) przedstawienie Raportu o stanie Gminy Otwock za 2019 r.
b) debata nad Raportem o stanie Gminy Otwock za 2019 r.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wotum zaufania dla Prezydenta Miasta Otwocka.
9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Otwocka za 2019 rok:
a) rozpatrzenie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Otwocka za 2019 rok,
b) rozpatrzenie rocznych sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2019 rok,
c) rozpatrzenie informacji o stanie mienia Miasta Otwocka,
d) przedstawienie Uchwały Nr Wa.191.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Otwocka sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Otwock za 2019 rok.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Otwocka za 2019 rok,
11. Przedstawienie informacji dotyczących udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Otwocka za 2019 rok:
a) wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Otwocka za 2019 rok,
b) przedstawienie Uchwały Nr Wa.293.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Otwocku w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Otwocka absolutorium za 2019 rok.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Otwocka za 2019 rok,
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2020 rok,
14. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniająca uchwałę Nr XXII/228/19 Rady Miasta Otwocka z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Otwocka na lata 2020-2035.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania na majątek Szkoły Podstawowej nr 4 im. Józefa Piłsudskiego przy ul. Szkolnej 31 w Otwocku do użytkowania składników mienia Miasta Otwocka wykonanych w ramach zadania budżetowego pn. "park gier w SP 4".
16. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr XXIV/240/20 Rady Miasta Otwocka z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 31 maja 2020 r. złożonej w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego.
18. Sprawozdanie z prac komisji Rady.
19. Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta.
20. Zapytania i wolne wnioski.
21. Zakończenie obrad.