XXXII Sesja Rady Miasta Otwocka zwołana w trybie nadzwyczajnym

Autor: Biuro Rady Miasta Magdalena Kniaziewicz

10/07/2020 16:00

XXXII Sesja Rady Miasta Otwocka w trybie nadzwyczajnym, odbędzie się w Szkole Podstawowej Nr 4 im. Józefa Piłsudskiego przy ul. Szkolnej 31 w Otwocku, dnia 14 lipca 2020 roku, godz. 16:00.

 Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie lokalizacji inwestycji  mieszkaniowej polegającej na  zmianie sposobu użytkowania trzech budynków usługowych oznaczonych jako: budynek przy ul. Poniatowskiego 29E, budynek przy ul. Poniatowskiego 29F, budynek przy ul. Poniatowskiego 29G na budynki mieszkalne wielorodzinne zlokalizowane na części działki nr ew. 16 z obrębu 142 przy ul. Poniatowskiego w Otwocku.
  4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania skargi na uchwałę Rady Miasta Otwocka Prezydentowi Miasta Otwocka.
  5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie sprzedaży lokali i stosownych bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych oraz udziału w gruncie w budynkach drewnianych wybudowanych przed 1945 r. i ustalenie bonifikat w wysokości co najmniej takiej jakie obowiązywały przed 2013 r.
  6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy rondu „Rondo mjr. Bronisława Marchlewicza”.
  7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa na terenie Miasta Otwocka na rok szkolny 2020/2021.
  8. Rozpatrzenie projektu uchwały w przedmiocie zmiany Uchwały Nr XX/195/19 Rady Miasta Otwocka z dnia 30 października 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane dla dzieci w wieku do lat 6 przez publiczne przedszkola i punkty przedszkolne prowadzone przez Gminę Otwock oraz sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w wyżej wskazanej uchwale.
  9. Zakończenie obrad.