XXXI Sesja Rady Miasta Otwocka w trybie nadzwyczajnym

Autor: Biuro Rady Miasta Magdalena Kniaziewicz

25/06/2020 17:00

XXXI Sesja Rady Miasta Otwocka w trybie nadzwyczajnym odbędzie się w Szkole Podstawowej Nr 4 im. Józefa Piłsudskiego przy ul. Szkolnej 31 w Otwocku,
dnia 30 czerwca 2020 roku, o godz. 17:00.

 Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2020 rok.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniająca uchwałę Nr XXII/228/19 Rady Miasta Otwocka z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Otwocka na lata 2020-2035.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania na majątek Powiatu Otwockiego do użytkowania składników mienia Miasta Otwocka wykonanych w ramach zadania budżetowego pn. „przebudowa pasa drogowego w ul. Powstańców Warszawy, ul. Staszica ul. Karczewskiej, ul. Andriollego i ul. Orlej”.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Otwocku.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 roku pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Otwock.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2019 dla Miasta Otwocka.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Otwocku za rok 2019.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji programu zdrowotnego realizowanego na terenie Miasta Otwocka w 2020 r.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XXVIII/296/20 Rady Miasta Otwocka z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie uchwalenia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Otwocka na lata 2020-2028”.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej budowy ul. Poetyckiej w Otwocku na odcinku od ul. Jana Pawła II do ul. Tuwima.
 13. Zakończenie obrad.