XXX Sesja Rady Miasta

Autor: Biuro Rady Miasta Magdalena Kniaziewicz

20/05/2020 13:00

XXX Sesja Rady Miasta Otwocka odbędzie sie w Szkole Podstawowej Nr 4 przy ul. Szkolnej 31 w Otwocku w dniu 27 maja 2020 roku (środa), godz. 13:00

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2020 rok.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniająca uchwałę Nr XXII/228/19 Rady Miasta Otwocka z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Otwocka na lata 2020-2035.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Otwockiemu polegającej na opracowaniu projektu przebudowy ul. Wawerskiej na odcinku od ul. Wiejskiej do ronda Sybiraków wraz z aktualizacją dokumentacji ronda.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania na majątek Szkoły Podstawowej nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego przy ul. Andriollego 76 w Otwocku do użytkowania składników mienia Miasta Otwocka wykonanych w ramach zadania budżetowego pn. „Adaptacja budynku SP 12 i budowa placu zabaw na potrzeby utworzenia oddziałów przedszkolnych”.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania planu adaptacji do zmian klimatu.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Otwock (ul. Zaciszna 10A).
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą "Meran".
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą "Niezapominajki".
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar zabudowy wielorodzinnej „Ługi” Miasta Otwocka pod nazwą „Osiedle Ługi”.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odmowy lokalizacji inwestycji  mieszkaniowej polegającej na  zmianie sposobu użytkowania trzech budynków usługowych oznaczonych jako: budynek przy  ul. Poniatowskiego 29E, budynek przy ul. Poniatowskiego 29F, budynek  przy ul. Poniatowskiego 29G na budynki mieszkalne wielorodzinne zlokalizowane na części działki nr ew. 16 z obrębu 142 przy ul. Poniatowskiego w Otwocku.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Otwocka w 2020 r.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Otwocka na lata 2020 – 2028”.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Regulaminu Parku Miejskiego.
 17. Sprawozdanie z prac komisji Rady.
 18. Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta.
 19. Zapytania i wolne wnioski.
 20. Zakończenie obrad.