XXX Sesja Rady Miasta

Autor: Administrator serwisu

24/06/2016 17:00

XXX sesja Rady Miasta Otwockaodbędzie się  w środę 29 czerwca 2016 r. o godz. 17 00 w auli Urzędu Miasta Otwocka.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Rozpatrzenie projektów uchwał:

a)      w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok;

b)      w sprawie nieudzielenia Prezydentowi Miasta Otwocka absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok;

c)      20 minut przerwy;

d)     w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2016 rok;

e)      w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków;

f)       20 minut przerwy;

g)      w sprawie zmiany Uchwały nr V/46/15 Rady Miasta Otwocka z dnia 31 marca 2015 r. dotyczącej udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Otwockiemu polegającej na wykonaniu projektu i budowie ścieżki rowerowej oraz chodnika w ulicy Narutowicza (na odcinku od przejazdu kolejowego w Śródborowie do granicy Miasta Otwocka w Świerku) zmienioną Uchwałą Rady Miasta Otwocka Nr XIV/136/15 z dnia
13 października 2015r. i Uchwałą Rady Miasta Nr XVIII/156/15 z dnia 17 grudnia 2015 r.

h)      w sprawie przyjęcia od Zarządu Powiatu Otwockiego zadania zarządzania częścią dróg powiatowych nr 2762W, 2763W, 2758W, 2759W, 2761W, na terenie miasta Otwock;

i)        w sprawie: przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2015 dla Miasta Otwocka;

j)        w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Otwockim;

k)      w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/201/16 Rady Miasta Otwocka z dnia 15 marca 2016 . dotyczącej udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Otwockiemu polegającej na wykonaniu zadania: Przebudowa ronda im. Ks. Jana Raczkowskiego;

l)        w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej ul. Jana Pawła II na odcinku od ul. Majowej do granicy miasta Otwocka;

m)    w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych dotychczasowej drogi powiatowej ul. Armii Krajowej na odcinku od ul. Powstańców Warszawy do ul. Filipowicza  w Otwocku;

n)      w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/189/16 Rady Miasta Otwocka z dnia 22 stycznia 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Otwockiemu polegającej na remoncie chodników i krawężników w ul. Karczewskiej na odc. od skrzyżowania z ul. Matejki do wysokości dz. ew. 41 obr. 137;

o)      w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/184/16 Rady Miasta Otwocka z dnia 22 stycznia 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Otwockiemu polegającej na budowie odwodnienia w ul. Karczewskiej na wysokości ul. Lennona w Otwocku;

p)      w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/186/16 Rady Miasta Otwocka z dnia 22 stycznia 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Otwockiemu polegającej na remoncie chodników i krawężników w ul. Batorego na odc. od skrzyżowania z ul. Karczewską do wjazdu do PCZ w Otwocku;

q)      w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/188/16 Rady Miasta Otwocka z dnia 22 stycznia 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Otwockiemu polegającej na remoncie chodników w ul. Matejki (na odc. od ul. Karczewskiej do wys. skrzyżowania z ul. Wyspiańskiego) oraz remoncie krawężników w ul. Matejki;

r)       w sprawie w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/180/16 Rady Miasta Otwocka z dnia 22 stycznia 2016 r. dotyczącej udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Otwockiemu polegającej na budowie ciągu pieszo rowerowego oraz miejsc parkingowych w ul. Poniatowskiego (na odc. od ul. Andriollego do ul. Filipowicza);

s)       20 minut przerwy;

4. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Miasta Otwock z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015.

5. Sprawozdanie z realizacji miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii za 2015 rok, przyjętego uchwała Nr XVI/146/15 Rady Miasta Otwocka z dnia 23 listopada 2014 r.

6.Sprawozdanie z pracy komisji Rady.

7. Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Otwocka.

8. Sprawozdanie z pracy Przewodniczącego Rady Miasta Otwocka.

9. Zapytania i wolne wnioski.

10. Zakończenie obrad.