XXVIII Sesja Rady Miasta Otwocka

Autor: Biuro Rady Miasta Magdalena Kniaziewicz

23/04/2020 13:00

XXVIII Sesja Rady Miasta Otwocka:
w miejscu: Szkoła Podstawowa Nr 4 przy ul. Szkolnej 31 w Otwocku.
w terminie: 30 kwietnia 2020 roku, godz. 13:00.
Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXIV Sesji Rady Miasta.
 4. Przyjęcie protokołu z XXV Sesji Rady Miasta.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników do Sądu Okręgowego w Warszawie kadencji 2020-2023.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji do spraw Nieruchomości i Przekształceń - doraźnej komisji Rady Miasta Otwocka.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2020 rok.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniająca uchwałę Nr XXII/228/19 Rady Miasta Otwocka z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Otwocka na lata 2020-2035.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia w roku 2020 kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały NR XXXIX/307/16 Rady Miasta Otwocka z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie opłaty prolongacyjnej.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Regulaminu korzystania z Parku Miejskiego w Otwocku.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu lokali użytkowych stanowiących władność Gminy Otwock na czas określony. (ul. Andriollego nr 20 i nr 22).
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Otwock na czas określony. (ul. Andriollego, Hoża, Armii Krajowej).
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Otwock. (Ujejskiego 12A).
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy gruntu na czas określony. ( ul. Komunardów, ul. W. Reymonta).
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Otwock na czas określony. (poz. 1 ul. Wierchowa 13/15 do poz. 21 ul. J.I. Kraszewskiego 44).
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Otwock. (ul. Armii Krajowej 4).
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar dz. ew. 19/1, 19/2 obr. 48 w Otwocku.
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Otwocka na lata 2020-2028”.
 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2019 rok.
 23. Sprawozdanie z prac komisji Rady.
 24. Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta.
 25. Zapytania i wolne wnioski.
 26. Zakończenie obrad.