XXVII Sesja Rady Miasta Otwocka

Autor:

22/04/2016 9:00

odbędzie się w piątek 29 kwietnia 2016 r. o godz. 900 w auli Urzędu Miasta Otwocka

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Rozpatrzenie projektów uchwał:

a)      w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Otwockiemu
z przeznaczeniem na remont chodników w ul. Filipowicza (na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Poniatowskiego – strona południowa) oraz w ul. Orlej (dojście
do dworca kolejowego);

b)      w sprawie zmiany uchwały nr XX/176/16 Rady Miasta Otwocka z dnia 22 stycznia 2016 roku dotyczącej udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Otwockiemu polegającej na budowie ciągu pieszorowerowego w ul. Majowej
(na odc. od ul. Bagatela do ul. Otwockiej);

c)      w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu stanowiącego własność Gminy Otwock; (ul. Gabriela Narutowicza)

d)     w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Otwock;

e)      w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Otwocka na lata 2015-2020”;

f)       w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Otwock na lata 2016-2021;

g)      w sprawie: uchwalenia „Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych będących w posiadaniu Otwockiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Otwocku na lata
2016 – 2020”;

h)      w sprawie zmiany Uchwały Nr V/25/15 Rady Miasta Otwocka z dnia
31 marca 2015 r. w sprawie powołania składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Otwocka;

i)        w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Otwockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Otwocku;

j)        w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Otwocku;

k)      w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o współpracy pomiędzy Gminą Otwock a Gmina Karczew, Gminą Konstancin-Jeziorna, Gminą Góra Kalwaria, Dzielnicą Wawer m.st. Warszawy i Dzielnicą Wilanów m.st. Warszawy, przy realizacji projektu pn. „Turystyczne zagospodarowanie Dolina Środkowej Wisły zwanej Urzeczem”;

l)        w sprawie uchylenia Uchwały Nr XII/125/2003 z dnia 09.12.2003 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

m)    w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą „Emilii Plater”;

n)      w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą „PKP I”;

o)      w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXV/294/2005 Rady Miasta Otwocka z dnia
19 lipca 2005 r w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Samorządowa” zatwierdzonego uchwałą Rady Miasta Otwocka Nr XXII/221/2000 z dnia 4 lipca 2000r. (Dz.U. Woj. Nr 177 z 28.08.2001r. poz. 2852);

p)      w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą „Nowa Samorządowa”;

q)      w sprawie przestąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą „PKP II A”;

r)       w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą „PKP II B”;

s)       w sprawie uchylenia Uchwały Rady Miasta Otwocka Nr XIII/131/2003 z dnia
9 grudnia 2003 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

t)       w sprawie uchylenia Uchwały Rady Miasta Otwocka Nr XIII/122/2003 z dnia
9 grudnia 2003 r w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

u)      w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą „Obręb 32” dla obszaru położonego w południowo-zachodniej części miasta Otwocka w obrębie 32;

v)      w sprawie uchylenia Uchwały Nr XIII/130/2003 Rady Miasta Otwocka z dnia
9 grudnia 2003 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Karczewska”;

w)    w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą pn. „Karczewska”.

4. Sprawozdanie z pracy komisji Rady.

  1. Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Otwocka.
  2. Sprawozdanie z pracy Przewodniczącego Rady Miasta Otwocka.
  3. Zapytania i wolne wnioski.

a)      Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu stanowiska Radnego Miasta Otwocka Marcina Kraśniewskiego w sprawie zamiany nieruchomości Miasta Otwocka
z Otwocką Spółdzielnia Mieszkaniową w obr. 31.

  1. Zakończenie obrad.