XXIII nadzwyczajna sesja Rady Miasta Otwocka

Autor:

10/03/2016 10:00

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Rozpatrzenie projektów uchwał:

a. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2016 rok;

b. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy gruntu stanowiącego własność Gminy Otwock na czas określony;

c. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Otwockiemu polegającej na wykonaniu zadania: Przebudowa ronda im Ks. Jana Raczkowskiego;

d. w sprawie przekazania środków trwałych powiększających wartość majątku Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jadwigi Korczakowskiej w Otwocku przy ul. Słowackiego 66 powstałych w wyniku realizacji zadania budżetowego pod nazwą: Modernizacja boisk szkolnych przy SP 5;

e. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia Partnerskiego celem ubiegania się o dofinansowanie na realizacji projektu pn. „Wybierzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF” pomiędzy Miastem Józefów a Gminą Halinów, Gminą Karczew, Miastem Otwockiem, Miastem Sulejówek i Gminą Wiązowna;

f. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Otwocka”;

g.  w sprawie przyjęcia do realizacji programów zdrowotnych realizowanych na terenie Miasta Otwocka w 2016 r.;

h.  w sprawie rozpatrzenia skargi na niewłaściwe wystawienie upomnienia dotyczącego opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

i. w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę wniesioną do  Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie przez P I K E K;

j. w sprawie przystąpienia przez Miasto Otwock do wykonywania działalności w zakresie usług telekomunikacyjnych;

k. w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie przyjętego do realizacji, określonego w Studium Wykonalności przedsięwzięcia polegającego na modernizacji Parku Miejskiego wraz ze Skwerem Lennestad i Skwerem VII Pułku Łączności;

l. w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Otwocka na lata 2015-2020”;

m. w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego gruntów położonych przez ul. Karczewskiej w obr.139 w Otwocku;

4. Zapytania i wolne wnioski.

5. Zakończenie obrad.