XXII sesja Rady Miasta Otwocka

Autor: Rada Miasta

09/02/2016 15:30

odbędzie się w poniedziałek 15 lutego 2016 r. o godz. 15:30 w auli Urzędu Miasta Otwocka.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  • w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego gruntów położonych przy ul. Karczewskiej w obr. 139 w Otwocku;
  • w sprawie: uchwalenia „Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych będących w posiadaniu Otwockiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Otwocku na lata 2016-2020”;
  • w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Otwock na lata 2016-2021;
  • w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, niepublicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez inne niż Miasto Otwock osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania;
  • w sprawie:  określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych gimnazjów prowadzonych przez Miasto Otwock, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły, ustalenia punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
 1. Sprawozdanie z pracy komisji Rady.
 2. Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Otwocka.
 3. Sprawozdanie z pracy Przewodniczącego Rady Miasta Otwocka.
 4. Zapytania i wolne wnioski.
 5. Zakończenie obrad.