XVII Sesja Rady Miasta Otwocka

Autor: Biuro Rady Miasta

12/09/2019

Informujemy, że w dniu 18 września 2019 r. o godz. 16.00 odbędzie się XVII Sesja Rady Miasta Otwocka

w Auli Urzędu Miasta Otwocka przy ul. Armii Krajowej 5,

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z XIV, XV i XVI Sesji Rady Miasta.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2019 rok.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr VI/36/19 Rady Miasta Otwocka
  z dnia 28 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Otwocka na lata 2019-2032.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie regulaminu targowisk w Otwocku.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych dotychczasowych dróg powiatowych na obszarze miasta Otwocka.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały odmawiającej ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej polegającej na budowie zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z garażem podziemnym przy ul. Willowej w Otwocku na działkach nr ew. 39/6, 39/7, 39/9 z obrębu 98, składającego się z trzech budynków wielorodzinnych, wielostanowiskowego garażu podziemnego na samochody osobowe, miejsc parkingowych zewnętrznych zlokalizowanych na terenie inwestycji, altany śmietnikowej, dojść, dróg dojazdowych, placu zabaw, zieleni istniejącej i projektowanej oraz przyłączy technicznych.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Otwock w trybie art. 231 § 2 Kodeksu cywilnego.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz określającego wysokości i warunki przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Miasta Otwock.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr XLII /316/16 Rady Miasta Otwocka
  z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielone dla dzieci w wieku do lat 5 przez publiczne przedszkola i punkty przedszkolne prowadzone przez Gminę Otwock.
 12. Sprawozdanie z prac komisji Rady.
 13. Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta.
 14. Zapytania i wolne wnioski.
 15. Zakończenie obrad.