XVI Sesja Rady Miasta Otwocka

Autor: Biuro Rady Miasta

06/08/2019

XVI Sesja Rady Miasta Otwocka odbędzie się w Auli Urzędu Miasta Otwocka przy ul. Armii Krajowej 5 dnia 13 sierpnia 2019 roku (wtorek) godz. 16.00.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2019 rok.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr VI/36/19 Rady Miasta Otwocka z dnia 28 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Otwocka na lata 2019-2032.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Otwockiemu polegającej na remoncie skrzyżowania ulic Pułaskiego i Poniatowskiego.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Otwockiemu polegającej na budowie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Mieszka I, Tysiąclecia i Rycerskiej w ramach zadania budżetowego pn. Program „Razem bezpieczniej”.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Otwock oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu
  pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Miasta Otwocka” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020, Działanie 4.2 Efektywność energetyczna – typ projektów – Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad udzielania pomocy w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgodny na obniżenie kapitału zakładowego w spółce „Otwocki Zakład Energetyki Cieplnej” Spółka z o.o. z siedzibą w Otwocku, następnie jego podwyższenie oraz zmianę liczby udziałów wymienionej Spółki.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Otwock (przy ul. Ludnej i ul. Hugona Kołłątaja).
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Otwock (przy ul. Gabriela Narutowicza).
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do programu „SOWA - oświetlenie zewnętrzne” do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania realizowanego w ramach programu priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej SOWA - oświetlenie zewnętrzne pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Otwocka”.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wzniesienia pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie miasta Otwocka wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania tych opłat.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Programu Rodzina 3+ na terenie Miasta Otwocka.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacji będących w posiadaniu Otwockiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i kanalizacji Sp. z o.o. w Otwocku na lata 2019-2022.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Otwocka.
 20. Sprawozdanie z prac komisji Rady.
 21. Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta.
 22. Zapytania i wolne wnioski.
 23. Zakończenie obrad.