XV Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta

Autor: Biuro Rady Miasta

05/07/2019 16:00

AKTUALIZACJA - Proponowanego porządku obrad

XV Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Otwocka odbędzie się w Auli Urzędu Miasta Otwocka przy ul. Armii Krajowej 5, 10 lipca 2019 r. o godz. 16:00

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Złożenie przez Pana Stanisława Stanaszka ślubowania radnego.
 4. Zatwierdzenie protokołów z Sesji XI,XII i XIII.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr VI/36/19 Rady Miasta Otwocka z dnia 28 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Otwocka na lata 2019-2032.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uzupełnienia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Otwocka.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji zgłoszonej przez mieszkańców Miasta Otwocka „NIE dla 100% podwyżki opłat za śmieci w Otwocku” dotyczącej obniżenia opłat za śmieci. 
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie
  w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Otwock z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku w celu przekształcenia w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar osiedla zabudowy wielorodzinnej „Ługi” Miasta Otwocka pod nazwą „Osiedle Ługi”.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie lokalizacji inwestycji  mieszkaniowej polegającej na budowie zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej na działce nr ew. 1/2 w obr. 51 przy ul. Słowackiego róg ul. Samorządowej w Otwocku, składającego się: z pięciu budynków wielorodzinnych, trzech garaży wielostanowiskowych podziemnych na samochody osobowe, miejsc parkingowych zewnętrznych zlokalizowanych na terenie inwestycji, dwóch altan śmietnikowych, dojść, dróg dojazdowych, placu zabaw oraz zieleni istniejącej i projektowanej.
 14. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników do Sądu Rejonowego w Otwocku i Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi – Południe w Warszawie oraz do Sądu Okręgowego Warszawa Praga w Warszawie  na kadencję 2020 – 2023.
 16. Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na drugie półrocze 2019 roku.
 17. Zakończenie obrad.

Informujemy, że pkt. 13 został wycofany z porządku obrad XV Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta tj. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie lokalizacji inwestycji  mieszkaniowej polegającej na budowie zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej na działce nr ew. 1/2 w obr. 51 przy ul. Słowackiego róg
ul. Samorządowej w Otwocku, składającego się: z pięciu budynków wielorodzinnych, trzech garaży wielostanowiskowych podziemnych na samochody osobowe, miejsc parkingowych zewnętrznych zlokalizowanych na terenie inwestycji, dwóch altan śmietnikowych, dojść, dróg dojazdowych, placu zabaw oraz zieleni istniejącej i projektowanej, z uwagi na wycofanie wniosku przez inwestora.