XLIII Sesja Rady Miasta Otwocka

Autor: Biuro Rady Miasta Renata Trzpil

16/02/2021

Na podstawie § 7 ust.1,2 i 3 Statutu Miasta Otwocka oraz w oparciu o zapis art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), w związku z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.) zostaje zwołana XLIII Sesję Rady Miasta Otwocka w terminie: 24 lutego 2021 roku (środa)  o godz. 16.00.

Sesja zostanie przeprowadzona w trybie zdalnym, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość z Urzędu Miasta Otwocka przy ul. Armii Krajowej 5 w Otwocku.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych będących w posiadaniu Otwockiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Otwocku na lata 2021-2022.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2021 rok.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXIX/390/20 Rady Miasta Otwocka z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Otwocka na lata 2021-2035.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu współpracy Miasta Otwocka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021 r.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Otwock na czas określony (ul. Świerkowa, ul. A. Krajowej, ul. Wspaniała itd.)
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy gruntu na czas określony (ul. Zaciszna i ul. Szczygla).
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia warunków udzielania bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych oddanych na działalność sportową i turystyczną.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej ul. Bartnika.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Otwock (ul. Kościelna 1).
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Otwock (ul. Michała Andriollego 18).
 13. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XLIII/448/13 Rady Miasta Otwocka z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Otwock, przyznania pierwszeństwa w ich nabyciu oraz ustalenia zasad ich sprzedaży.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na skorzystanie z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działki ew. o nr 22/115 i 22/116 z obr. 30 położonej w Otwocku.
 15. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Otwocka na lata 2020-2023”.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej obniżenia stawek za opłaty targowe i rezerwacyjne.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia delegata Miasta Otwocka do Zgromadzenia Ogólnego Związku Miast  Polskich.
 18. Sprawozdanie z prac komisji Rady.
 19. Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta.
 20. Zapytania i wolne wnioski.
 21. Zakończenie obrad.