XLII Sesja Rady Miasta

Autor: Biuro Rady Miasta Renata Trzpil

19/01/2021

Na podstawie § 7 ust.1,2 i 3 Statutu Miasta Otwocka oraz w oparciu o zapis art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), w związku z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.) zostaje zwołana XLII Sesja Rady Miasta Otwocka w terminie: 27 stycznia 2021 roku (środa)  o godz. 16.00.

Sesja zostanie przeprowadzona w trybie zdalnym, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość z Auli Urzędu Miasta Otwocka przy ul. Armii Krajowej 5 w Otwocku.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Rozpatrzenie  projektu uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Otwock instrumentem płatniczym.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości diety dla radnych Rady Miasta Otwocka oraz zasad jej przyznawania i wypłacania.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy ronda z „Rondo mjr. Bronisława Marchlewicza” na „Rondo Bronisława Marchlewicza”.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Otwock.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2021 roku pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Otwock.
 8. Sprawozdanie z prac komisji Rady.
 9. Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta.
 10. Zapytania i wolne wnioski.
 11. Zakończenie obrad.