XIV Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Otwocka

Autor: Biuro Rady Miasta

25/06/2019 10.00

XIV Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Otwocka:

w miejscu: Aula Urzędu Miasta Otwocka przy ul. Armii Krajowej 5,

w terminie: 28 czerwca 2019 r. o godz. 10:00

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Raport o stanie Gminy-Miasta Otwocka za 2018 rok:
  a.przedstawienie Raportu o stanie Gminy Otwock za 2018 r.
  b.debata nad Raportem o stanie Gminy Otwock za 2018 r.
  c.podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Prezydenta Miasta Otwocka.
 4. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Otwocka za 2018 rok:
  a.przedłożenie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Otwocka za 2018 rok,
  b.rzedłożenie rocznych sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2018 rok,
  c.przedstawienie Uchwały Nr Wa.167.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie opinii
  d.o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Otwocka sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Otwocka za 2018 rok,
  e.przedłożenie informacji o stanie mienia Miasta Otwocka,
  f.podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Otwocka za 2018 rok,
  g.wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Otwocka za 2018 rok,
  h.podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Otwocka za 2018 rok.
 5. Przyjęcie sprawozdania z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego w Otwocku za 2018 rok.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2018 dla Miasta Otwocka.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Otwocku za 2018 r.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania
  i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Otwocku ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie regulaminu targowisk w Otwocku.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmiany uchwały Nr XIX/164/15 Rady Miasta Otwocka
  z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia opłaty targowej.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Otwock i Gminy Karczew.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/255/09 Rady Miasta Otwocka z dnia 2 września 2009 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Otwock.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXXIV/365/13 Rady Miasta Otwocka
  z dnia 7 maja 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Otwocka pod nazwą „Wólka Mlądzka”.
 14. Zakończenie Obrad