X Sesja Rady Miasta Otwocka

Autor: Biuro Rady Miasta

18/04/2019 16:00

X Sesja Rady Miasta Otwocka

w miejscu: Aula Urzędu Miasta Otwocka przy ul. Armii Krajowej 5,

w terminie: 24 kwietnia 2019 r. o godz. 16.00.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Rozpatrzenie projektów uchwał:

a)       w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2019 rok;

b)      w sprawie zaciągnięcia w roku 2019 kredytu długoterminowego na finasowanie planowanego deficytu budżetu;

c)       w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Otwockiemu polegającej na wykonaniu projektu i remontu chodników, oraz utwardzenia pobocza w ul. Wawerskiej od Ronda Sybiraków do numeru 8;

d)      w sprawie ustanowienia pomników przyrody znajdujących się na terenie Miasta Otwocka;

e)       w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Otwocka w 2019 roku”;

f)       w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi mieszkańców Otwocka wraz z odpowiedzią na skargę;

g)      w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi Wojewody Mazowieckiego wraz z odpowiedzią na skargę;

h)      w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego ewentualnego naruszenia art. 24f ustawy o samorządzie gminnym    przez radnego Miasta Otwocka;

i)        w sprawie wystąpienia Miasta Otwocka ze Związku Miast Polskich;

j)        w sprawie przystąpienia Miasta Otwocka do stowarzyszenia Związek Samorządów Polskich;

k)      w sprawie zmiany Uchwały nr VII/59/19 Rady Miasta Otwocka z dnia 26 lutego 2019 r.
w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie pozwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części;

l)        w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/68/19 Rady Miasta Otwocka z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie zmiany nazwy instytucji Otwockie Centrum Kultury w Otwocku, wyposażenia jej w dodatkowy majątek oraz nadania jej nowego statutu;

m)    w sprawie zmiany uchwały o przyjęciu Rocznego Programu Współpracy Miasta Otwocka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019;

n)      w sprawie przyjęcia do realizacji programu zdrowotnego realizowanego na terenie Miasta Otwocka w 2019 r.;

o)      w sprawie wniesienia prawa własności nieruchomości w formie wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki pod nazwą: „Otwocki Zakład Energetyki Cieplnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”;

p)      w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Otwocka.

4. Sprawozdanie z prac komisji Rady.

5. Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta.

6. Zapytania i wolne wnioski.

7. Zakończenie obrad.