WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA OTWOCKA WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Autor: Administrator serwisu

21/05/2020

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko odbędzie się w dniach od 25.05.2020 r. do

30.06.2020 r. w siedzibie Urzędu Miasta Otwocka, ul. Armii Krajowej 5,

05‑400 Otwock, budynek B, piętro I, pok. 17 w godzinach 8:30 – 15:30 (po uprzednim umówieniu się telefonicznie tel. +48 22 779 20 01 wew. 190 lub przez citybox). Materiały będą także udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Otwocka.

link do strony https://bip.otwock.pl/?bip=2&cid=1061&id=19706

 

Na rysunkach obszar objęty zmianą studium oznaczony jest linią złożoną z symboli w kolorze niebieskim zbliżonych kształtem do litery "T", przy czym "nóżka" jest skierowana do środka obszaru. W tekście studium wszystkie zmiany są zapisane czcionką w kolorze niebieskim (w postaci skreśleń lub dopisków).

 

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany studium odbędzie się w dniu 27.06.2020 R. (sobota) w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Józefa Piłsudskiego przy ul. Szkolnej 51 w Otwocku o godz. 13:00.

 

Uwagi do projektu zmiany studium oraz do prognozy oddziaływania na środowisko należy kierować do Prezydenta Miasta Otwocka w formie pisemnej (składając w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Pracowniczych Urzędu Miasta Otwocka w godzinach pracy Urzędu (poniedziałki 8-18 oraz od wtorku do piątku w godzinach 8-16), za pośrednictwem poczty kierując korespondencję na adres: ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (e-mail umotwock@otwock.pl) bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia

18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.

 

Uwaga powinna zawierać imię i nazwisko wnioskodawcy lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. UWAGI NALEŻY SKŁADAĆ W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO DNIA 21.07.2020 R. Uwagi złożone po tym terminie będą pozostawione bez rozpatrzenia. Uwagi będą rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Otwocka.

 

Obwieszczenie - załącznik do pobrania