Wspólne posiedzenie Komisji Spraw Społecznych Zdrowia i Porządku Publicznego oraz Komisji Gospodarki Miejskiej

Autor: Administrator serwisu

13/10/2016 16.15

Wspólne posiedzenie Komisji Spraw Społecznych Zdrowia i Porządku Publicznego oraz Komisji Gospodarki Miejskiej odbędzie się w poniedziałek 17 października 2016 roku o godz. 16.15 w bud. C pok. 5A Urzędu Miasta Otwocka.

Proponowany porządek obrad połączonych Komisji:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie pisma Burmistrza Karczewa z dnia 3 października 2016 r.
  3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu porozumienia w sprawie ustalenia warunków dotyczących rozwiązania umowy użytkowania wieczystego nieruchomości w obr. 31 oraz zawarcia umowy użytkowania wieczystego nieruchomości w obr. 31 pomiędzy Gminą Otwock a Otwocką Spółdzielnią Mieszkaniową.
  4. Rozpatrzenie i zaopiniowanie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji edukacyjnego programu zdrowotnego z zakresu profilaktyki ,wczesnego kształtowania postaw prozdrowotnych oraz rozwijania prawidłowych nawyków higienicznych u dzieci w wieku 3-5 lat na 2016 r.
  5. Sprawy różne, wolne wnioski.
  6. Zakończenie obrad.