Woda i ścieki

Sprawy prowadzi:
inspektor Elżbieta Mazek

bud. C, pok. 4, tel. 22 779 20 01 w. 171

 

Obowiązek przyłączenia nieruchomości do kanalizacji miejskiej

Zgodnie z art.  5. ust. 1. pkt 2)  ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządkuw gminach właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych.

Przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych.

W związku z powyższym każdy właściciel nieruchomości położonej w zasięgu istniejącej sieci kanalizacyjnej ma obowiązek wykonania przyłącza do tej sieci. Dotyczy to zarówno nowo powstających budynków, jak również budynków istniejących, z których ścieki odprowadzane są dotychczas do zbiornika bezodpływowego lub wyposażonych w zewnętrzne wc czy dół zlewny. Obowiązek ten nie dotyczy tylko posesji wyposażonych w przydomową oczyszczalnię ścieków.

Na podstawie art. 5. ust. 7. w/w ustawy wójt, burmistrz lub prezydent miasta może wydać decyzję nakazującą wykonanie obowiązku przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej.


Artykuły