VII Sesja Rady Miasta Otwocka

Autor: Biuro Rady Miasta

20/02/2019 15:30

VII Sesję Rady Miasta Otwocka odbędzie 26 lutego 2019 r. o godz. 15.30 się w Auli Urzędu Miasta Otwocka przy ul. Armii Krajowej 5,

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Złożenie przez Pana Wojciecha Antoniego Dousa ślubowania radnego.
  4. Przyjęcie protokołów z II,III,IV i V Sesji Rady Miasta Otwocka.
  5. Rozpatrzenie wniosku Komisji Spraw Społecznych, Zdrowia i Porządku Publicznego o zajęcie przez Radę Miasta Otwocka stanowiska w sprawie kotów wolnożyjących na terenie miasta Otwocka.
  6. Rozpatrzenie projektów uchwał:

a. w sprawie odwołania ławnika w związku z objęciem mandatu radnego,
b. zmieniającego Uchwałę Budżetową na rok 2019 Miasta Otwocka Nr VI/35/19 z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2019 r.,
c. zmieniającego uchwałę Nr VI/36/19 Rady Miasta Otwocka z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy Finansowej Miasta Otwocka na lata 2019-2032,
d. w sprawie zmiany uchwały Nr III/14/18 Rady Miasta Otwocka z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019,
e. zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów w Otwocku i nadania jej Statutu;
f. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Otwock (ul. Tadeusza Kościuszki),
g. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy gruntu stanowiącego własność Gminy Otwock na czas określony (ul. Wierchowa itd.),
h. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Otwocka na czas określony (ul. Wawerska),
i .w sprawie określenia warunków udzielenia oraz wysokości stawek procentowych bonifikat od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cale mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów,
j. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Otwockiemu polegającej na budowie chodników w ul. Kraszewskiego oraz ul. Majowej na odcinku od
ul. Mieszka I do ul. Kołłątaja,
k. w sprawie przyjęcia do użytkowania części drogi powiatowej, od Zarządu Powiatu Otwockiego na czas realizacji i trwałości projektu: „Wybierzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF – Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Otwocka”, pasa drogowego w części dotyczącej budowy ścieżki rowerowej,
l. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Otwockiemu polegającej na budowie ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania: Wybierzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF – Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Otwocka (brakująca ścieżka rowerowa w ul. Armii Krajowej i ścieżka rowerowa w ul. Narutowicza – etap IV),
m. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Otwockiemu z przeznaczeniem na realizację zadania: „budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Samorządowej i Reymonta”,
n. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie pozwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części,
o. w sprawie nadania nazwy rondu na terenie miasta Otwocka („Nadwiślańskie Urzecze”),
p. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Karczew a Gminą Otwock w sprawie powierzenia Gminie Karczew realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej polegającego na objęciu mieszkańców Gminy Otwock opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Karczewie,
q. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działkę ewidencyjną nr 18 w obr. 139 w Otwocku,
r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwa „Soplicowo”,
s. w sprawie wyrażenia opinii na temat pozbawienia charakteru ochronnego lasów niestanowiących własność Skarbu Państwa, położonych na terenie objętym projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą „Wólka Mlądzka”,

7.   Sprawozdanie z prac komisji Rady.
8.   Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta.
9.   Zapytania i wolne wnioski.
10. Zakończenie obrad.