VI Sesja Rady Miasta Otwocka - transmisja

Autor: Administrator serwisu

28/01/2019

VI Sesja Rady Miasta Otwocka:

w miejscu: Aula Urzędu Miasta Otwocka przy ul. Armii Krajowej 5,

w terminie: 28 stycznia 2019 r. o godz.12.00.

 

TRANSMISJA NA ŻYWO


Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z I Sesji Rady Miasta Otwocka.

4. Rozpatrzenie projektów uchwał:

a) w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Otwocka,

b) w sprawie przyjęcia Rocznego Programu współpracy Miasta Otwocka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019,

c) w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2019 rok,

d) w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Otwocka na lata 2019-2032,

e) w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/164/15 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia opłaty targowej,

f) w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej, za uczestnictwo w działaniu ratowniczym lub szkoleniu organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę,

g) w sprawie przekazania do użytkowania garażu rowerowego na terenie Szkoły Podstawowej nr 12 przy ul. Andriollego 76 w Otwocku w ramach zadania budżetowego pn. „rowerowy garaż (SP12) projekt i budowa”,

h) w sprawie przekazania do użytkowania siłowni zewnętrznej oraz placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej Nr 8 przy ul. Żeromskiego 235 w Otwocku realizowanej w ramach zadania budżetowego pn. „siłownia zewnętrzna oraz plac zabaw (ul. Żeromskiego 235) projekt i wykonanie”,

i) w sprawie przekazania do użytkowania ogólnodostępnej strefy gier, ćwiczeń i zabaw na terenie Szkoły Podstawowej Nr 3 przy ul. Tadeusza Kościuszki 28 w Otwocku realizowanej w ramach zadania budżetowego pn. „ogólnodostępnej strefy gier, ćwiczeń i zabaw przy SP 3 projekt i budowa”,

j) w sprawie przekazania do użytkowania placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 im. Józefa Piłsudskiego przy ul. Szkolnej 31 w Otwocku na terenie działki ewidencyjnej nr 48 realizowanego w ramach zadania budżetowego pn. „projekt i budowa placu zabaw w SP 4”,

k) zmieniającą uchwałę nr LXXIV/576/18 Rady Miasta Otwocka z dnia 27 września 2018 roku w sprawie przekazania do użytkowania parku sportowo rekreacyjnego na Kresach u zbiegu ul. Czecha i ul. Ambasadorskiej na terenie Szkoły Podstawowej Nr 6 w Otwocku realizowanego w ramach zadania budżetowego pn. „park sportowo rekreacyjny na Kresach”,

l) w sprawie zmiany uchwały nr XI/98/15 Rady Miasta Otwocka z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłatności, jak również trybu ich pobierania,

m) w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019–2023,

n) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy gruntu stanowiącego własność Gminy Otwock na czas określony (ul. Różana),

o) w sprawie określenia warunków udzielania oraz wysokości stawek procentowych bonifikat od opłat za przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi w prawo własności tych gruntów,

p) w sprawie określenia warunków udzielania oraz wysokości stawki procentowej bonifikaty od opłaty za przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów,

q) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Otwock (ul. Tadeusza Kościuszki),

r) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy gruntu stanowiącego własność Gminy Otwock na czas określony (ul. Wierchowa itd.),

s) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Otwocka na czas określony (ul. Wawerska),

t) w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu poprawionego projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Otwock i Gminy Karczew,

5. Sprawozdanie z prac komisji Rady.

6. Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta.

7. Zapytania i wolne wnioski.

8. Zakończenie obrad.