"Uwierz w siebie - ty też potrafisz!"

Projekt realizowany jest od 1.08.2008 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Otwocku i współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Priorytet VII Promocja Aktywnej Integracji

Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Kwota dotacji: 1 239 240,66 zł

Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej i nabycie umiejętności pokonywania barier psychologiczno-społecznych u 15 osób bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo korzystających z pomocy społecznej w 2013 r. i 201 4r.

W ramach projektu do dyspozycji uczestników było m.in. doradztwo zawodowe - w tym warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych, indywidualne porady psychologa oraz pedagoga, kursy zawodowe.