Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu

Autor: Prezydent

azbestowe pokrycie dachu

Ubiegając się o dofinansowanie w roku 2016 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, przygotowujemy się do wsparcia mieszkańców Otwocka w utylizacji problematycznych odpadów zawierających azbest. Realizacja „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Otwocka, woj. mazowieckie, na lata 2008-2032” przyjęta została Uchwałą Nr XLVII/358/10 Rady Miasta Otwocka z dnia 27.04.2010 r.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłosił już zasady i kalendarium naboru wniosków na 2016 r. dla Programu Priorytetowego nr 2016-Oz-15 pt „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie województwa mazowieckiego”. Nabór wniosków rozpocznie się 25.01.2016 r.

Zgodnie z regulaminem Programu WFOŚiGW osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej, w tym również wspólnoty mieszkaniowe, mogą składać wnioski o dofinansowanie za pośrednictwem gminy (wniosek w postaci Oświadczenia składają do Prezydenta Miasta Otwocka).
Gmina w oparciu o oświadczenia właścicieli nieruchomości złoży zbiorczy wniosek o dofinansowanie zadania i po otrzymaniu dotacji firma wybrana przez Gminę odbierze zdemontowany azbest ze zgłoszonych nieruchomości.

W związku z tym osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej, które w 2016 r. chcą skorzystać z pomocy i mają zdemontowany azbest lub zamierzają w 2016 r. wymieniać dach pokryty azbestem powinny w nieprzekraczalnym terminie do 22 stycznia br. złożyć w tutejszym Urzędzie:

  • „Informację o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania” sporządzoną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr 8 poz. 31 z 2011r.)
  • oświadczenie właściciela nieruchomości o zamiarze uczestniczenia w Programie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dotyczącym działań z zakresu usuwania i unieszkodliwiania azbestu na terenie województwa mazowieckiego, zamierza w 2016r. demontować dach z płyt azbestowo – cementowych i pokryje koszty nowego dachu z własnych środków oraz, że jest osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej na nieruchomości;

lub

  • oświadczenie właściciela nieruchomości, zawierające informacje o: chęci uczestniczenia w Programie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dotyczącym działań z zakresu usuwania i unieszkodliwiania azbestu na terenie województwa mazowieckiego; demontażu płyt azbestowych, zdemontowanych i składowanych na działce oraz, że jest osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej;
  • kopię zgłoszenia robót związanych z demontażem płyt azbestowo–cementowych dla budownictwa oraz montażem nowego pokrycia dachowego w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Otwocku (Otwock, ul. Komunardów 10)

 ikona strzałka Informacja o wyrobach zawierających azbest

ikona strzałka Oświadczenia

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Gruntami, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska tut. Urzędu (22) 779 – 20 – 01 wew. 171 lub drogą elektroniczną adres e-mail: srodowisko@otwock.pl