Usuwanie azbestu

Autor: Administrator serwisu

azbest.jpg

Gmina Otwock zakończyła w 2015r. realizację zadania "Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z nieruchomości na terenie Miasta Otwocka - III etap " dofinasowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przy udziale środków NFOŚiGW

W oparciu o przyznaną dotację z WFOŚIGW oraz środki własne zabezpieczone w budżecie miasta w dniu 29 maja br. Prezydent Miasta Otwocka podpisał umowę z Firmą ALBACOM Lucyna Fic - Wykonawcą zadania polegającego na odebraniu wraz z załadunkiem z miejsca tymczasowego składowania (bez demontażu), transporcie oraz unieszkodliwieniu odpadów zawierających azbest nieruchomości na terenie Miasta Otwocka objętych wnioskiem.

Odbiór azbestu z nieruchomości odbywał się w okresie lipiec - wrzesień br.

Ostatecznie odebrano 50,66 t odpadów z 33 nieruchomości, których właściciele złożyli informacje o wyrobach zawierających azbest i zgłosili chęć uczestnictwa na zasadach narzuconych przez WFOŚiGW. Koszt zadania wynosił 16 000zł w tym dofinansowanie z WFOŚiGW 13 600zł.

Miasto Otwock realizuje "Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Otwocka, woj. mazowieckie, na lata 2008-2032" przyjęty Uchwałą Nr XLVII/358/10 Rady Miasta Otwocka z dnia 27.04.2010r., dalsza pomoc mieszkańcom Otwocka w utylizacji problematycznych odpadów zawierających azbest będzie możliwa w 2016r. po ogłoszeniu przez Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zasad naboru wniosków o dofinansowanie na 2016 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Gruntami, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska tut. Urzędu (22) 779 - 20 - 01 wew. 171 lub drogą elektroniczną adres e-mail: środowisko@otwock.pl

loga Funduszy

Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z nieruchomości na terenie Miasta Otwocka - III Etap dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie dotacji, w kwocie 13.600 zł