Usuń azbest w 2018 roku!

Autor: Wydział Ochrony Środowiska

10/01/2018

W 2018 r. Miasto Otwock kolejny raz zamierza pomóc mieszkańcom Otwocka  w utylizacji problematycznych odpadów zawierających azbest w ramach realizacji  „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Otwocka, woj. mazowieckie, na lata 2008-2032” przyjętego Uchwałą Nr XLVII/358/10 Rady Miasta Otwocka z dnia 27.04.2010r., ubiegając się o dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zgodnie z kalendarium naboru wniosków na 2018r. planuje dofinasowanie zadania mającego na celu usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest.

Zgodnie z dotychczasowym regulaminem Programu WFOŚiGW „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie województwa mazowieckiego” osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej, w tym również wspólnoty mieszkaniowe mogą składać wnioski o dofinansowanie za pośrednictwem gminy (Wniosek w postaci Oświadczenia składają do Prezydenta Miasta Otwocka).

Miasto w oparciu o oświadczenia właścicieli nieruchomości złoży zbiorczy wniosek o dofinansowanie zadania i po otrzymaniu dotacji firma wybrana przez Gminę zajmie się usunięciem odpadów zawierających azbest tj. demontażem płyt azbestowych z dachów i wywozem na składowisko lub tylko odbiorem zdemontowanych płyt azbestowych ze zgłoszonych nieruchomości.  

W związku z tym osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej, które mają zdemontowane płyty azbestowe lub zamierzają w 2017r. wymieniać dach pokryty płytami azbestowymi i chcą skorzystać z pomocy powinny najpóźniej do 31 stycznia br. złożyć w tut. Urzędzie:

  • „Informację o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania” sporządzoną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr 8 poz. 31 z 2011r.)
  • oświadczenie  właściciela nieruchomości, że chce uczestniczyć w Programie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dotyczącym działań z zakresu usuwania i unieszkodliwiania azbestu na terenie województwa mazowieckiego, zamierza w 2017r. demontować dach z płyt azbestowo – cementowych i pokryje koszty nowego dachu z własnych środków oraz, że jest osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej na nieruchomości;

lub

  • oświadczenie właściciela nieruchomości, że  chce  uczestniczyć w Programie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dotyczącym działań z zakresu usuwania i unieszkodliwiania azbestu na terenie województwa mazowieckiego, że płyty azbestowe, zostały zdemontowane i obecnie są składowane na działce oraz, że jest osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej;
  • kopię  zgłoszenia robót związanych z demontażem płyt azbestowo – cementowych dla budownictwa oraz montażem nowego pokrycia dachowego w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Otwocku (Otwock ul. Komunardów 10).

Druki Oświadczenia oraz „Informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania” do pobrania ze strony internetowej Miasta Otwocka.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska tut. Urzędu,  numer telefonu (22) 779 – 20 – 01 wew. 171 lub drogą elektroniczną adres e-mail: srodowisko@otwock.pl