Umowa na wykonanie odwiertu geotermalnego podpisana!

Autor:

12/08/2021

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej sfinansuje kwotą 229,2 mln zł wykonanie otworów geotermalnych w 15 miejscowościach na terenie całego kraju. Celem projektu jest poszukiwanie i rozpoznanie wód termalnych oraz opracowanie dokumentacji hydrogeologicznych dla tych lokalizacji. Przedsięwzięcia te pozwolą zbadać i ocenić zasoby wód termalnych, które mogą stać się lokalnymi zasobami dla produkcji energii cieplnej, a nawet docelowo elektrycznej. Jednym z beneficjentów tego programu jest Miasto Otwock, który na ten cel otrzymał kwotę 11 400 000 zł.

Dzięki finansowemu wsparciu ze środków własnych NFOŚiGW w ramach programu priorytetowego „Udostępnianie wód termalnych w Polsce”, zostanie wykonany odwiert w Otwocku. Nasze miasto było gospodarzem ceremonii podpisania wszystkich umów pomiędzy resortem klimatu i środowiska a dziesięcioma gminami – beneficjentami niniejszego niniejszego programu. W wydarzeniu uczestniczyli: minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka, wiceministrowie klimatu i środowiska Ireneusz Zyska i Piotr Dziadzio, prezes NFOŚiGW Maciej Chorowski, wiceprezesi NFOŚiGW Dominik Bąk i Artur Michalski, poseł Anita Czerwińska, prezydent Otwocka Jarosław Margielski, przewodnicząca Rady Miasta Otwocka Monika Kwiek, starosta otwocki Krzysztof Szczegielniak oraz przedstawiciele samorządów otrzymujących dofinansowanie. Uczestnicy uroczystości zgodnie podkreślali, że korzyści z podjętych inwestycji geotermalnych, rozumianych jako zbiór długofalowych działań, wykraczają poza doraźne efekty dla beneficjentów i innych lokalnych grup społecznych, bowiem mają znaczenie ogólnokrajowe.

- To wielki dzień dla Otwocka, wielki dzień dla rozwoju źródeł odnawialnych w naszym mieście! Geotermia niesie ze sobą olbrzymi potencjał nie tylko w wykorzystywaniu energii z nieograniczonych pokładów geotermalnych, ale to także szansa na rozwój turystyczny i leczniczy. Dla Otwocka to przede wszystkim szansa na powrót do korzeni uzdrowiskowych, które niegdyś sławiły nasze miasto. Przypomnę, że wg analizy Państwowego Instytutu Geologicznego, w Otwocku na głębokości 1,6 km istnieją bardzo duże pokłady trzeciorzędowych wód geotermalnych o wysokiej jakości, ich szacowana temperatura wynosi od 40 do 45 stopni. Podczas dzisiejszego podpisania umowy był Pan Marian Pokrywka, otwocki radny w latach 2003-2005, który był inicjatorem niniejszego przedsięwzięcia. Cieszę się, że dzięki determinacji, pracy i zaangażowaniu wielu osób, udało się zrealizować coś, co jeszcze kilkanaście lat temu brzmiało jak niedorzeczność. Dziś, po wielu staraniach, staje się to faktem! Serdecznie dziękuję Ministrowi Klimatu i Środowiska Michałowi Kurtyce oraz Poseł Anicie Czerwińskiej za wsparcie dla Otwocka, które w sposób wymierny pozwala na wykorzystanie potencjału znajdującego się na jego terenie - skomentował prezydent Otwocka Jarosław Margielski.

Rozwój i modernizacja energetyki w Polsce to być albo nie być nie tylko krajowej gospodarki, ale również bezpiecznej codzienności każdego z nas podkreślił minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka. W założeniach wskazanych w „Polityce energetycznej Polski do 2040 roku” kluczowa jest rola państwa, które z jednej strony legislacyjnie i finansowo wspiera zwiększenie odnawialnych źródeł energii (OZE) w miksie energetycznym, a z drugiej strony umiejętnie stymuluje konkretne inicjatywy. Jedną z nich, budowaną w szerokiej koalicji z samorządami, jest program „Udostępnianie wód termalnych w Polsce” – zaznaczył minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka.

Komentując znaczenie działań wspieranych przez NFOŚiGW, minister Michał Kurtyka zauważył, że krajowy potencjał geotermalny jest duży i powinien być jak najszybciej oraz w pełni wykorzystany, zwłaszcza biorąc pod uwagę polskie starania na rzecz czystego powietrza oraz nasze zobowiązania klimatyczne wobec Wspólnoty Europejskiej.

Drugim, ważnym etapem prac będzie wykonanie dokumentacji hydrogeologicznej po zakończeniu wiercenia otworu oraz przeprowadzeniu wszystkich badań wskazanych w projekcie robót geologicznych. W dokumentacji zostanie opisana budowa geologiczna badanego rejonu oraz znajdzie się w niej analiza warunków hydrogeologicznych. Prace prowadzone pod nadzorem geologicznym zostaną wykonane zgodnie z projektem robót dla rozpoznania i udokumentowania zasobów wód termalnych w Otwocku, który zatwierdził marszałek województwa mazowieckiego decyzją z dnia 26 października 2018 r. Także końcowa dokumentacja z przeprowadzonych prac będzie podlegała zatwierdzeniu przez marszałka.

Otwór Otwock GT-1 po spełnieniu swojej roli badawczej najprawdopodobniej zostanie zaadaptowany jako otwór eksploatacyjny wód termalnych. Będzie źródłem ciepła dla projektowanej ciepłowni geotermalnej, współpracującej z miejską siecią ciepłowniczą. Efekt ten jest możliwy do osiągnięcia, gdyż na terenie niżu polskiego już wcześniej wykonywane były otwory ujmujące wody termalne z otworów jury dolnej, co pozwoliło potwierdzić i udokumentować zasoby. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że wody termalne ujęte za pomocą otworu Otwock GT-1 będą miały również właściwości lecznicze i będzie się je dało z powodzeniem wykorzystywać do celów balneologicznych.

Podobny charakter i zakres mają mieć inwestycje planowane w pozostałych 14 miejscowościach w całym kraju, którym wsparcia finansowego udziela NFOŚiGW.

Przeprowadzenie wspomnianych 15 inwestycji geotermalnych w różnych rejonach Polski będzie ważnym etapem na drodze do osiągnięcia neutralności klimatycznej, czyli redukcji emisji do atmosfery gazów cieplarnianych zgodnie z założeniami Europejskiego Zielonego Ładu, a także kolejnym krokiem w staraniach o poprawę jakości powietrza w naszym kraju. Realizacja wszystkich 15 przedsięwzięć stanowić będzie ważny element wdrażania kluczowych programów prośrodowiskowych oraz  efektywnego wykorzystania zasobów naturalnych i prowadzenia badań w zakresie geologii.

Galeria