Uchwały Rady Miasta Otwocka

ikona strzałka Uchwała nr XXVII/301/12 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty 

ikona strzałka Uchwała nr XXVIII/315/12 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

ikona strzałka Uchwała nr XXVIII/316/12 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

ikona strzałka Uchwała nr XLIII/458/13 w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Otwocka

ikona strzałka Uchwała nr XXXIII/352/13 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi