Uchwały Rady Miasta Otwocka

ikona strzałkauchwała nr XXXIX/396/20 z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków jej składania

ikona strzałkauchwała nr XXXIX/392/20 z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują rodziny wielodzietne

ikona strzałkauchwała nr XXXIX/391/20 z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany uchwaływ sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

ikona strzałkaUchwała nr XXXVIII/382/20 z dnia 10 grudnia 2020 roku w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

ikona strzałka Uchwała nr LXVII/509/18, z dnia 28 maja 2018r.  w sprawie wymagań, jakie powinień spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalości w zakresie opóźniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta Otwocka. (załącznik do uchwały)

ikona strzałka Uchwała nr XXXI/251/16, z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

ikona strzałkaUCHWAŁA NR LXI/661/22 z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Otwocka

ikona strzałkaUCHWAŁA NR LXI/662/22 z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych

ikona strzałkaUCHWAŁA NR LXI/663/22 z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie ZGM

ikona strzałkaUCHWAŁA NR LXV/710/22 z dnia 25 maja 2022 r.w sprawie ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez osoby użytkujące lokale znajdujące się w zasobach Otwockiego Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Otwocku

ikona strzałkaUCHWAŁA NR LXVII/748/22 z dnia 24 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

ikona strzałkaUCHWAŁA NR LXVII/749/22 z dnia 24 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Otwocka