Technologia

Składowisko Amest Otwock:

Na przestrzeni ostatnich kilku lat zostały poczynione działania modernizacyjne na składowisku:

1. W 2016 roku znacząco zmniejszono pole eksploatacyjne na użytkowanej aktualnie kwaterze nr 2. Obecnie jego pow. wynosi ok. 2000 m2. (Powierzchnia kwatery nr 2 – 3,28 ha). Pozostałą część kw. nr 2 przykryto warstwą izolacyjną z gliny.

2. Kwatera nr 1 i nr 2 zostały wyposażone w:

 •       izolację syntetyczną wykonaną z folii PEHD o grubości 2 mm;

 •       system drenażu odcieków
 •       trzy bezodpływowe zbiorniki ziemne do gromadzenia odcieków;
 •       rów opaskowy
 •       system drenażu podfoliowego, zapobiegającego oddziaływaniu na kwatery wód gruntowych;
 •       instalację odgazowujacą;
 •       pięć piezometrów do poboru prób i badań składu wód podziemnych pierwszego poziomu wodonośnego (nadglinowego), w tym dwa na dopływie i trzy na odpływie wód;

3.  Wokół kwatery nr 1 i 2 wykonano drenaż opaskowy.

4.  W ostatnich latach zmodernizowano studnie odcieków.

5.  W 2015 roku wykonano remont zbiorników odcieków nr 2 i 3. W chwili obecnej odcieki są magazynowane tylko w zbiorniku nr 3 i są na bieżąco wywożone do oczyszczalni ścieków w Otwocku. Zbiornik nr 2 spełnia rolę rezerwową.

6.  Warstwa zagęszczonych odpadów o miąższości ok. 1,5 - 2,0 m przykrywana jest mineralną warstwą izolacyjną o grubości 0,15 - 0,30 m.

7.  Powyżej obwałowania kwatery, po ułożeniu kolejnej warstwy odpadów, utworzone skarpy przykrywane są warstwą gliny zwałowej o miąższości 0,5 m. Po osiągnięciu przez składowane odpady rzędnej 157,2 m wierzchowina kwatery również przykryta zostanie warstwą gliny o miąższości 0,5 m.

8. Został usprawniony i ulepszony monitoring składowiska:

 •     badanie wielkości opadu atmosferycznego – raz dziennie,

 •     kontrola struktury i składu masy składowanych odpadów – co 12 miesięcy,
 •     kontrola osiadania powierzchni składowiska – co 12 miesięcy,
 •     pomiar poziomu wód podziemnych – co 3 miesiące,
 •     pomiar wielkości emisji gazu składowiskowego – co 1 miesiąc,
 •     pomiar objętości wód odciekowych – co 1 miesiąc,
 •     badanie substancji i parametrów wskaźnikowych w wodach podziemnych, powierzchniowych i odciekowych oraz w gazie składowiskowym (metan CH4, CO2, i O2) – co 3 miesiące