Szanse edukacyjne uczniów klas I-III szkół podstawowych gminy Otwock

Program realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.

Kwota dotacji: 438 552,80 zł

Działanie 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

Poddziałanie 9.1.2 Wyrównianie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie róźnic w jakości usług edukacyjnych,

Koordynator Projektu: mgr Aurelia Trzaskowska tel: 22 779 11 27 wew. 36