System pozyskiwania biogazu

SYSTEM POZYSKIWANIA BIOGAZU I ODPROWADZANIE DO SIECI

Odgazowanie składowiska

Składowisko Amest Otwock Sp. z o.o. wyposażone jest w instalację do ujmowania i zagospodarowania „zielonej” energii jakim jest biogaz. Instalacja ta jest zarządzana i eksploatowana przez spółkę ENER-G Polska Sp. z o.o.

Instalacja gazowa na terenie składowiska w Otwocku Świerku obejmuje zarówno zamkniętą i zrekultywowaną kwaterę nr 1 oraz aktualnie eksploatowaną kwaterę nr 2. W północno-zachodniej części aktualnie eksploatowanej kwatery nr 2, na powierzchni ok. 9000 m2 zainstalowane są dwie studnie odgazowujące (poziome) o długości około 150 metrów i kilkanaście studni pionowych o głębokości od 14 do 16m.

Natomiast na całej powierzchni korony składowiska wykonano kilkadziesiąt studni odgazowujących pionowych zbierających biogaz, który następnie zamkniętymi kolektorami jest przesyłany do stacji zbiorczej i następnie kolektorem głównym do elektrowni.

Biogazownia

Elektrownię biogazową wybudowano w 2009 r. Można przyjąć, że w agregacie prądotwórczym jest utylizowane ok. 500 m3 biogazu na godzinę. Praca elektrowni jest na bieżąco rejestrowana przez liczniki elektroniczne.

Gaz wysypiskowy = Biogaz

Definicja:

Biogaz to gaz pozyskany z biomasy, w szczególności z instalacji przeróbki odpadów zwierzęcych lub roślinnych, oczyszczalni ścieków oraz składowisk odpadów.

Definicja biogazu zawarta jest w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 18 października 2012 roku w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej oraz zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii  (Dz.U.2012.1229 z dnia 2012.11.09).

W wyniku procesu fermentacji powstaje biogaz otrzymywany z odpadów organicznych, takich jak stałe odpady komunalne. W zależności od warunków prowadzenia fermentacji oraz od substratów z jednego Mg substancji organicznych uzyskuje się do 200 m3 biogazu. Głównymi składnikami biogazu są: metan (40–80%), dwutlenek węgla (20–55%), siarkowodór (0,1–5,5%) oraz wodór, tlenek węgla, azot i tlen w ilościach śladowych.

Na tutejszym składowisku odpadów biogaz wytwarza się samoczynnie, stąd nazwa gaz wysypiskowy.

Na składowisku AMEST każda studnia daje gaz o innych parametrach technicznych. Dlatego też należy uśrednić parametry gazu. W tzw.  Manifoldzie badany i uśredniany  jest skład gazu. Badania są przeprowadzane raz w tygodniu w sytuacji gdy elektrownia pracuje normalnie i częściej w przypadku zakłóceń pracy elektrowni.

Gaz wysypiskowy o już uśrednionych parametrach, z Manifoldu zostaje przesłany do kolektora zbiorczego i do elektrowni. Należy również zaznaczyć, że gaz wysypiskowy jest gazem mokrym, dlatego też po drodze gaz jest jeszcze odwadniany. Wytwarza się para wodna, zaś nadmiar powstających skroplin grawitacyjnie spływa na składowisko.

Pomiar wielkości emisji gazu składowiskowego jest wykonywany co 1 miesiąc.

Wnioski

Brak elektrowni czy też odgazowania skutkowałby ogromnymi problemami odorowymi. Odgazowanie składowiska odpadów komunalnych jest niewątpliwie czynnikiem zmniejszającym ewentualne zagrożenia dla ludzi i środowiska spowodowane emisją i niekontrolowaną migracją gazu wysypiskowego.

Instalacja Ener-G

Instalacja Ener-G

Rury systemu odgazowania

Rury systemu odgazowania