Studium

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Otwocka

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Otwocka, zatwierdzone Uchwałą Nr LII/540/2014 Rady Miasta Otwocka z dnia 10 czerwca 2014 r.

tekst studium, składający się z:
tomu I, zatytułowanego: "Uwarunkowania rozwoju" (do pobrania)
tomu II, zatytułowanego: "Kierunki rozwoju" (do pobrania)

rysunek zatytułowany: "Uwarunkowania rozwoju - stan istniejący zagospodarowania
- rysunek nr 1" (do pobrania);

rysunek zatytułowany: "Uwarunkowania rozwoju - planistyczne i formalno-prawne
- rysunek nr 2" (do pobrania);

rysunek studium, zatytułowany: "Kierunki rozwoju miasta - struktura funkcjonalno-przestrzenna
- rysunek nr 3" (do pobrania);

rysunek studium, zatytułowany: "Kierunki rozwoju miasta - realizacja polityki rozwoju miasta
- rysunek nr 4" (do pobrania);

rysunek studium, zatytułowany: "Kierunki rozwoju miasta - środowisko przyrodnicze i kulturowe
- rysunek nr 5" (do pobrania);

rysunek studium, zatytułowany: "Kierunki rozwoju miasta - układ drogowo-uliczny, komunikacja publiczna
- rysunek nr 6" (do pobrania);

rysunek studium, zatytułowany: "Kierunki rozwoju miasta - systemy infrastruktury technicznej
- rysunek nr 7" (do pobrania);